Wat is een boete of een last onder dwangsom en wat kost het?

De boete is een bedrag ineens die door de Directeur-Generaal van de Statistiek wordt opgelegd naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens aan het CBS.

De boete bedraagt ten hoogste € 5.000,-- (artikel 43, CBS-wet).

De last onder dwangsom is een pressiemiddel dat door de Directeur-Generaal van de Statistiek wordt opgelegd naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens aan het CBS. De Directeur-Generaal van de Statistiek kan aan de last onder dwangsom nadere voorschriften verbinden (artikel 52 CBS-wet). De last onder dwangsom wordt op grond van zorgvuldige afwegingen per individueel geval vastgesteld. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang, aard en ernst van de overtreding(en).

De inhoud van een last onder dwangsom kan bijvoorbeeld zijn:

Alsnog de gevraagde gegevens volledig leveren.
Bij niet nakoming binnen 2 weken na verzending van de betreffende beschikking, wordt een dwangsom per dag verbeurd. Dit gedurende een maximum aantal dagen.

Gerelateerde links

- Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek (de CBS-wet)

- Tarieventabel Handhaving CBS