Wat is dat precies, handhaving?

Handhaving betekent dat we u verplichten uw gegevens alsnog aan te leveren en dat als u dat niet doet u daarvoor geld moet betalen, een last onder dwangsom. Bij niet nakoming binnen 2 weken na verzending van de betreffende beschikking, wordt een dwangsom per dag verbeurd. Dit gedurende een maximum aantal dagen.
Bij een volgende (herhaalde) overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen. U betaalt dan een bedrag in één keer.

Er is namelijk een CBS-wet waarin staat dat u verplicht bent om uw gegevens aan het CBS te leveren.

Op 3 januari 2004 is de CBS-wet in werking getreden.

De wet bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de gegevensverwerving door het CBS. Doel van deze bepalingen is om een balans te vinden tussen de ambitie om de administratieve lastendruk verder te reduceren en de noodzaak om over gegevens voor statistische doeleinden te kunnen beschikken. Een groot en groeiend deel van de gegevensbehoefte van CBS vloeit voort uit Europese wetgeving, bijvoorbeeld de Intrastat (Internationale Handel), SBS (Jaarstatistieken), Prodcom (Productstatistieken) en STS (Kortetermijnstatistieken) verordeningen.

In de CBS-wet is geregeld dat het CBS onvoorwaardelijk bevoegd is om gebruik te maken van bestaande registraties van de overheid. Daarnaast kan het CBS gebruik maken van registraties buiten de overheid die (deels) gefinancierd zijn met publieke middelen of heffingen. Het CBS zal zoveel mogelijk gebruik maken van die bestaande registraties. Indien dit niet toereikend is, kan het CBS bedrijven verplichten om gegevens te verstrekken voor statistische doeleinden. In het besluit gegevensverwerking CBS is geregeld bij welke instellingen en rechtspersonen er gegevens mogen worden opgevraagd en welke gegevens er moeten worden geleverd.
 

De Directeur-Generaal van de Statistiek heeft de bevoegdheid om een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom op te leggen aan die partijen die gegevens niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken. De wijze waarop dit gebeurt kunt u nalezen in het handhavingsbeleid.