Hoe lang heb ik om aan de responsverplichting te voldoen?

Wettelijke termijnen in geval van een
- maandstatistiek: 10 kalenderdagen
- kwartaalstatistiek: 30 kalenderdagen
- halfjaarstatistiek: 45 kalenderdagen
- jaarstatistiek: 60 kalenderdagen

na het ontstaan van de responsverplichting, dat wil zeggen de ontvangst van de vragenlijst, waarvan in de begeleidingsbrief wordt aangegeven dat deze verplicht is. (art. 12 Besluit gegevensverwerving CBS)

Of, indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten:

bij maandgegevens uiterlijk op de tiende werkdag na de verslagmaand 
bij jaargegevens uiterlijk op de 60ste kalenderdag na het verslagjaar 

(art. 6 Regeling statistieken goederenvervoer).