Menselijk kapitaal en arbeidsaanbod

 
Naam Hoogopgeleiden werkzaam in wetenschap en technologie (HRST-kern)
Definitie Personen die een opleiding in het hoger onderwijs hebben voltooid op het gebied van wetenschap en technologie, en tevens werkzaam zijn op het gebied van wetenschap en technologie. De opleiding dient te vallen onder ISCED-97 klassen 5a (in Nederland o.a. doctoraal/master of hbo), 5b (o.a. kort hbo) of 6 (aio, oio of andere promotie-opleiding). Werkzaamheden dienen te vallen onder ISCO-1988 codes 2 (professionals) of 3 (technicians and associate professionals). Onder 'wetenschap en technologie' vallen, naast natuurwetenschappen en techniek, ook bijvoorbeeld medische wetenschap, landbouwonderzoek, sociale wetenschappen en onderwijs.
Eenheid % van totale werkzame beroepsbevolking
Beschikbare periode 1994-2007
Bron Eurostat, CBS
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US
Opmerkingen Volgens de ISCED97- classificatie tellen ook enkele andere vormen van onderwijs mee als 'hoger onderwijs'. Volgens de Nederlandse interpretatie zijn dit particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van tenminste 2 jaar voltijd na havo/mbo-4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerci�le opleidingen. Verder zijn er verschillen tussen landen in welke opleidingen tot het hoger onderwijs worden gerekend. Zie bijvoorbeeld Bernelot Moens, W.E., 'Heeft Nederland wel zo weinig hoopopgeleiden? Associate degree vult gaten in onderwijssysteem', CBS, 2005.
   
Naam Leerprestaties van 15-jarige scholieren
Definitie Gemiddelde prestaties van 15-jarige scholieren op het terrein van wiskunde, natuurwetenschappen, en lezen.
Eenheid Gemiddelde score. OESO-gemiddelde = 500
Beschikbare periode 2000, 2003 en 2006
Bron OECD, PISA 2006: Science competencies for tomorrow's world
Link naar brongegevens www.oecd.org/pisa
Ontbrekende landen US (leesprestaties 2006 niet bekend).
Opmerkingen De cijfers voor Nederland voor 2003 hebben een beperkte betrouwbaarheid vanwege een te kleine steekproefomvang. Het OESO-cijfer is een gewogen gemiddelde naar rato van het aantal 15-jarige scholieren per land.
   
Naam Aandeel hoogopgeleiden 25 tot 65 jaar
Definitie Personen in de leeftijdsgroep van 25 tot 65 jaar, die een opleiding hebben voltooid in het hoger onderwijs. De opleiding dient te vallen onder ISCED-97 klassen 5a (in Nederland o.a. doctoraal/master of hbo), 5b (o.a. kort hbo) of 6 (aio, oio of andere promotie-opleiding).
Eenheid % van de totale bevolking in de leeftijdsgroep van 25 tot 65 jaar
Beschikbare periode 1991-2006
Bron OECD Factbook 2009, Economic, environmental and social statistics
Link naar brongegevens www.sourceoecd.org/factbook
Ontbrekende landen  
Opmerkingen Volgens de ISCED97- classificatie tellen ook enkele andere vormen van onderwijs mee als 'hoger onderwijs'. Volgens de Nederlandse interpretatie zijn dit particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van tenminste 2 jaar voltijd na havo/mbo-4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerci�le opleidingen. Verder zijn er verschillen tussen landen in welke opleidingen tot het hoger onderwijs worden gerekend. Zie bijvoorbeeld Bernelot Moens, W.E., 'Heeft Nederland wel zo weinig hoopopgeleiden? Associate degree vult gaten in onderwijssysteem', CBS, 2005.
   
Naam Afgestudeerden in een b�tarichting
Definitie Aantal succesvol afgestudeerden en gepromoveerden in wiskunde, natuurwetenschappen en informatica (science: ISC 4) en techniek (engineering: ISC 52) in het betreffende jaar, als aandeel van het totaal aantal afgestudeerden en gepromoveerden in tertair onderwijs en geavanceerde researchopleidingen in dat jaar. Hoger onderwijs is hier gedefinieerd als ISCED-97 klassen 5a (in Nederland o.a. doctoraal/master en hbo), en 6 (aio, oio of andere promotie-opleiding).
Eenheid % van totaal aantal afgestudeerden en gepromoveerden in het hoger onderwijs
Beschikbare periode 1998-2006
Bron OECD STI; OECD Education database
Link naar brongegevens www.oecd.org   en  www.oecd.org/sti/scoreboard
Ontbrekende landen  
Opmerkingen Het betreft het jaar waarin studenten daadwerkelijk een diploma verwerven, met uitzondering van Denemarken, Finland, Frankrijk (tot 2002) en Itali�, waar studenten zijn geregistreerd, die in het voorgaande jaar zijn afgestudeerd. Volgens de ISCED97- classificatie tellen ook enkele andere vormen van onderwijs mee als 'hoger onderwijs'. Volgens de Nederlandse interpretatie zijn dit particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van tenminste 2 jaar voltijd na havo/mbo-4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerci�le opleidingen. Verder zijn er verschillen tussen landen in welke opleidingen tot het hoger onderwijs worden gerekend. Zie bijvoorbeeld Bernelot Moens, W.E., 'Heeft Nederland wel zo weinig hoopopgeleiden? Associate degree vult gaten in onderwijssysteem', CBS, 2005.
   
Naam Arbeidsparticipatie van autochtone bevolking en immigranten naar opleidingsniveau
Definitie Werkzame personen van 15 tot 65 jaar binnen de totale bevolking van 15 tot 65 jaar, onderverdeeld naar autochtonen (in het land geborenen) en immigranten (niet in het land geborenen), en onderverdeeld naar opleidingsniveau. Opleidingen zijn ingedeeld in drie klassen:

1 'lager  onderwijs' (ISCED-97 niveau 0-2). In Nederland zijn dit o.a. basisschool, vmbo en de onderbouw van havo en vwo;

2 'middelbaar onderwijs' (ISCED-97 niveau 3-4). In Nederland o.a. bovenbouw havo en vwo, mbo-2,3 en 4, leerlingwezen;

3 'hoger onderwijs' (ISCED-97 niveau 5-6). Hbo, wo en promotietrajecten.

Een persoon wordt geteld als werkzame persoon wanneer deze in de week voorafgaand aan de enqu�te tenminste ��n uur werkzaam was.
Eenheid % van de bevolking 15-64 jaar
Beschikbare periode 2006
Bron OECD Factbook 2009
Link naar brongegevens www.sourceoecd.org/factbook
Ontbrekende landen AU, GB, JP, KR
Opmerkingen  
   
Naam Arbeidsparticipatie naar opleidingsniveau
Definitie Werkzame personen van 25-64 jaar, naar hoogst genoten opleiding. Onder werkzame personen vallen werknemers, zelfstandigen en onbetaald meewerkende familieleden, die ten minste 1 uur per week werken.
Opleidingen zijn ingedeeld in drie klassen:

1 'lager  onderwijs' (ISCED-97 niveau 0-2). In Nederland zijn dit o.a. basisschool, vmbo en de onderbouw van havo en vwo;

2 'middelbaar onderwijs' (ISCED-97 niveau 3-4). In Nederland o.a. bovenbouw havo en vwo, mbo-2,3 en 4, leerlingwezen;

3 'hoger onderwijs' (ISCED-97 niveau 5-6). Hbo, wo en promotietrajecten.
Eenheid % van de bevolking 25-64 jaar
Beschikbare periode 1991-2006
Bron OESO, Education at a Glance 2008
Link naar brongegevens www.oecd.org
Ontbrekende landen  
Opmerkingen Volgens de ISCED97- classificatie tellen ook enkele andere vormen van onderwijs mee als 'hoger onderwijs'. Volgens de Nederlandse interpretatie zijn dit particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van tenminste 2 jaar voltijd na havo/mbo-4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerci�le opleidingen. Verder zijn er verschillen tussen landen in welke opleidingen tot het hoger onderwijs worden gerekend.
   
Naam Werkloosheid naar opleidingsniveau
Definitie Aantal geregistreerde werklozen van 25-64 jaar, als percentage van de beroepsbevolking (25-64 jaar), naar hoogst voltooide opleiding. Opleidingen zijn ingedeeld in drie klassen:

1 'lager  onderwijs' (ISCED-97 niveau 0-2). In Nederland zijn dit o.a. basisschool, vmbo en de onderbouw van havo en vwo;

2 'middelbaar onderwijs' (ISCED-97 niveau 3-4). In Nederland o.a. bovenbouw havo en vwo, mbo-2,3 en 4, leerlingwezen;

3 'hoger onderwijs' (ISCED-97 niveau 5-6). Hbo, wo en promotietrajecten.

Werklozen zijn gedefinieerd als individuen zonder werk, die actief werk zoeken en momenteel beschikbaar zijn om te gaan werken.
Eenheid % van beroepsbevolking 25-64 jaar
Beschikbare periode 1991-2006
Bron OESO, Education at a glance
Link naar brongegevens www.oecd.org
Ontbrekende landen  
Opmerkingen Volgens de ISCED97- classificatie tellen ook enkele andere vormen van onderwijs mee als 'hoger onderwijs'. Volgens de Nederlandse interpretatie zijn dit particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van tenminste 2 jaar voltijd na havo/mbo-4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerci�le opleidingen. Verder zijn er verschillen tussen landen in welke opleidingen tot het hoger onderwijs worden gerekend. Zie bijvoorbeeld Bernelot Moens, W.E., 'Heeft Nederland wel zo weinig hoopopgeleiden? Associate degree vult gaten

in onderwijssysteem', CBS, 2005.
   
Naam Volwassenen die deelnemen aan onderwijs en trainingen
Definitie Personen van 25 tot en met 64 jaar, die aangaven dat ze in de 4 weken voorafgaand aan de enqu�te onderwijs hadden ontvangen of een training hadden gevolgd.
Eenheid % van bevolking van 25-64 jaar
Beschikbare periode 1992-2007
Bron Eurostat Structural Indicators
Link naar brongegevens http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Ontbrekende landen AU, CA, JP, KR, US
Opmerkingen De weergegeven informatie heeft betrekking op alle vormen van onderwijs en training, ongeacht of deze van belang zijn voor de huidige of een toekomstige baan van de respondent. Dit omvat formeel onderwijs, trainingen, bedrijfstrainingen, leerlingwezen, leren terwijl men werkt, seminars, leren op afstand, avondonderwijs, en dergelijke. Vanaf 2004 wordt zelfstudie niet meer meegeteld.
   
Naam Arbeidskosten per eenheid product
Definitie Arbeidskosten gedeeld door het bbp. De arbeidskosten zijn in nominale prijzen uitgedrukt. Het bbp wordt gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen. Hierdoor is het mogelijk te bekijken hoe de arbeidskosten voor een standaard productie-eenheid zich door de jaren heen ontwikkelen.
Eenheid Index (2000 = 100)
Beschikbare periode 1990-2007
Bron OECD Economic Outlook, No.84 - December 2008
Link naar brongegevens www.oecd.org/eco/Economic_Outlook
Ontbrekende landen  
Opmerkingen Er zijn tevens cijfers over de jaren 2008 t/m 2010 beschikbaar. Dit zijn voorlopige cijfers of voorspellingen.