Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer

Voertuigtype Perioden Emissies Kooldioxide (CO2) (mln kg) Emissies Distikstofoxide (N2O) (mln kg) Emissies Methaan (CH4) (mln kg) Emissies Koolmonoxide (CO) (mln kg) Emissies NMVOS (mln kg) Emissies Stikstofoxiden (NOx) (mln kg) Emissies Roet (Elemental Carbon) (mln kg) Emissies PM10 Totaal (fijn stof) (mln kg) Emissies PM10 Verbranding (fijn stof) (mln kg) Emissies PM10 Slijtage (fijn stof) (mln kg) Emissies PM2.5 Totaal (fijn stof) (mln kg) Emissies PM2.5 Verbranding (fijn stof) (mln kg) Emissies PM2.5 Slijtage (fijn stof) (mln kg) Emissies Ammoniak (NH3) (mln kg) Emissies Zwaveldioxide (SO2) (mln kg)
Totaal motorvoertuigen 2022* 26.928 1,24 2,03 166,81 21,15 56,44 0,40 3,55 0,78 2,77 1,24 0,78 0,46 3,61 0,18
Personenauto's 2022* 15.312 0,72 1,38 134,05 10,71 18,90 0,09 1,99 0,25 1,74 0,54 0,25 0,29 2,81 0,11
Motorfietsen 2022* 260 0,01 0,06 14,50 1,62 0,62 0,01 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,00 0,01 0,00
Voertuigen met bromfietskenteken 2022* 67 0,00 0,08 8,63 1,92 0,11 0,00 0,03 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
Lichte bedrijfsvoertuigen 2022* 3.991 0,12 0,24 3,83 1,11 11,14 0,15 0,55 0,20 0,35 0,26 0,20 0,06 0,18 0,03
Zware bedrijfsvoertuigen 2022* 6.960 0,38 0,20 5,51 5,66 24,89 0,14 0,88 0,27 0,62 0,37 0,27 0,10 0,61 0,04
Bussen 2022* 339 0,01 0,06 0,30 0,13 0,77 0,01 0,05 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over feitelijke totale emissies naar lucht op Nederlands grondgebied door het totale wegverkeer, inclusief buitenlandse voertuigen. Daarnaast bevat deze tabel cijfers over de bijbehorende parkemissiefactoren, dit zijn de gemiddelde emissies per voertuigkilometer.

De cijfers in deze tabel betreffen uitlaatemissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof uit het brandstofsysteem van voertuigen en de emissies die vrijkomen door slijtage van banden, wegdek en remmen. In vergelijking met de Statline-tabellen ‘Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen over emissies naar lucht’, is deze tabel exclusief NMVOS-emissie door airconditioning en de CO2-emissie door het gebruik van smeermiddelen.

Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt indien nodig ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: De feitelijke emissies zijn beschikbaar vanaf 1990, de parkemissiefactoren zijn beschikbaar vanaf 2004.

Status van de cijfers: De gegevens vanaf 1990 zijn voorlopig

Wijzigingen per 8 februari 2024:
De cijfers vanaf 1990 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden in oktober 2024 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Emissies
De feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied

Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de PM10- en PM2,5-emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek. De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers met de emissiefactor.
Kooldioxide (CO2)
CO2 ontstaat vooral bij verbranding van de koolstof in brandstoffen.
Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
Distikstofoxide (N2O)
Distikstofoxide (= lachgas). N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).

N2O ontstaat bij mobiele bronnen vooral in de opwarmfase van autokatalysatoren door onvolledige omzetting van stikstofoxiden (NOx) in stikstof (N2).
Methaan (CH4)
Methaan (= aardgas). CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting.
Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
Koolmonoxide (CO)
CO ontstaat vooral door onvolledige verbranding van brandstof.
Het is een giftig gas (schadelijk voor de gezondheid); in hoge concentraties dodelijk.
NMVOS
Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen.
van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast ontstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen.
Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
Stikstofoxiden (NOx)
Nitrogen oxides (NOx) Stikstofoxiden worden in de motor gevormd door verbranding van stikstof uit de lucht. Ze veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming.
Roet (Elemental Carbon)
Roet ofwel Elemental Carbon bestaat uit koolstof met verbindingen zoals metalen en ontstaat bij de onvolledige verbranding van bijvoorbeeld diesel. Ook benzineauto's zorgen voor roet in de lucht. Roet kan worden gebruikt als indicator in aanvulling op fijnstof (PM10 en PM2,5).
PM10 Totaal (fijn stof)
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer). PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.

De emissie van fijn stof door wegverkeer ontstaat voor het grootste deel bij de verbranding van de motorbrandstof. Daarnaast komt fijn stof vrij bij de slijtage van banden, wegdek en remvoeringen.
PM10 (fijn stof) is het totaal van PM10 Verbranding (fijn stof) en PM10 Slijtage (fijn stof).
PM10 Verbranding (fijn stof)
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer). PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. PM10 Verbranding betreft enkel de PM10 die vrijkomt bij verbranding van motorbrandstof.
PM10 Slijtage (fijn stof)
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer). PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. PM10 Slijtage betreft enkel de PM10 die vrijkomt door slijtage van wegdek, banden en remmen.
PM2.5 Totaal (fijn stof)
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer). PM2.5 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. De emissie van fijn stof door wegverkeer ontstaat voor het grootste deel bij de verbranding van de motorbrandstof. Daarnaast komt fijn stof vrij bij de slijtage van banden, wegdek en remvoeringen.

PM2.5 betreft de uitstoot door verbranding plus de uitstoot door slijtage van wegdek, banden en remmen.
PM2.5 Verbranding (fijn stof)
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer). PM2.5 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. PM2.5 Verbranding betreft enkel de PM2.5 die vrijkomt bij verbranding van motorbrandstof.
PM2.5 Slijtage (fijn stof)
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer). PM2.5 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. PM2.5 Slijtage betreft enkel de PM2.5 die vrijkomt door slijtage van wegdek, banden en remmen.
Ammoniak (NH3)
Ammoniak (NH3). NH3 ontstaat vooral bij natuurlijke processen, maar ook, in mindere mate, bij de verbranding van brandstoffen en bij industriële processen.
De belangrijkste bron is natuurlijke mest. NH3 veroorzaakt verzuring van het milieu.
Zwaveldioxide (SO2)
SO2 wordt gevormd door de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.