Wmo-cliënten in 2020 met gebruik Wlz in 2021; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2020 met gebruik Wlz in 2021; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz 2021 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz 2021 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Utrecht (gemeente) 5 0 5 8,96 1,49 7,46 . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Utrechtse Heuvelrug . . . . . . . . .
Mannen Inkomen onbekend Utrecht (gemeente) 5 0 0 7,89 2,63 5,26 . . .
Mannen Inkomen onbekend Utrechtse Heuvelrug . . . . . . . . .
Vrouwen Inkomen onbekend Utrecht (gemeente) 5 0 5 10,34 0,00 10,34 . . .
Vrouwen Inkomen onbekend Utrechtse Heuvelrug . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2021
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 augustus 2023:
- Cijfers over het verslagjaar 2021 zijn aangepast naar definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000