Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg en over de financiering daarvan vanaf 1972. De uitgaven zijn in werkelijke prijzen.

In 1998 is CBS overgegaan van de beschrijving van Kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het héle terrein van zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. In deze tabel zijn de cijfers die het hele terrein van zorg, inclusief welzijn, bestrijken teruggelegd tot 1972.

Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 volgens twee verschillende methodes bepaald: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet. In de tabel komt enkel '1998 na revisie' terug. De cijfers van '1998 voor revisie', op basis van de oude statistiek, zijn beschikbaar via een link naar een maatwerktabel en naar de stopgezette tabel 'Zorg; uitgaven en financiering; 1972-2020' (zie paragraaf 3 'Relevante artikelen').

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig; de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 mei 2024:
De volume-index van 2022 is toegevoegd, de cijfers over 2020-2022 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Momenteel vindt een revisie plaats van de statistieken over de uitgaven aan zorg. Hierbij worden nieuwe gegevensbronnen verwerkt en de meest actuele statistische inzichten toegepast. In het vierde kwartaal van 2024 worden herziene cijfers over 2021 en 2022 en voorlopige cijfers over 2023 gepubliceerd. Herziene cijfers over 1998-2020 worden in 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Totaal zorg en welzijn
Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Geneeskundige en langdurige zorg
Totaal uitgaven aan aanbieders geneeskundige en langdurige zorg.
Geneeskundige zorg: Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.
Langdurige zorg: Aanbieders van behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en opvang voor patiënten die langdurig afhankelijk zijn van die zorgdiensten. Omvat onder meer Verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg.
Instellingen voor Geestelijke GezondheidsZorg leveren zowel geneeskundige als langdurige zorg.
Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Totaal uitgaven aan aanbieders van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.
Omvat:
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleid en beheer
Omvat de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de Wlz/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.
Financieringsvormen
Bronnen waaruit de uitgaven aan zorg worden betaald.
Ziekenfondswet / Zorgverzekeringswet
Omvat betalingen op grond van de voor iedereen verplichte
basisverzekering. Deze basisverzekering is op 1 januari 2006 in werking getreden en heeft de ziekenfondswet vervangen. Omvat vanaf 1998 niet het verplichte en vrijwillige eigen risico.
Indexen van de zorg
Indexen geven inzicht in de ontwikkeling van een variabele, uitgedrukt in een basisjaar. Zodoende worden trends zichtbaar en onderling vergelijkbaar.
Totaal zorguitgaven in brede zin
Index totaal uitgaven aan zorg in brede zin uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven geneeskundige, langdurige zorg
Index van de uitgaven aan geneeskundige en langdurige zorg. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven welzijn, jeugdzorg,kinderopvang
Index uitgaven aan welzijn, jeugdzorg en kinderopvang. Deze cijfers geven de trend in de waardeontwikkeling weer.
Uitgaven zorg brede zin, volume-index
Uitgaven aan zorg in brede zin, volume-index
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Bevolking in Nederland
Index bevolkingsontwikkeling.
Zorguitgaven brede zin per hoofd bevolk.
Zorguitgaven in brede zin per hoofd van de bevolking
Index totale uitgaven aan zorg in brede zin berekend per hoofd van de bevolking.