Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachting en realisatie

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachting en realisatie

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen; verwachtingen (%) Investeringen; realisaties (%)
B Delfstoffenwinning 2024* -3 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024* 31 .
B-F Nijverheid en energie 2024* 23 .
06+09 Olie- en gaswinning 2024* . .
06 Winning van aardolie en aardgas 2024* -39 .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2024* 27 .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2024* 86 .
C Industrie 2024* 30 .
10 Voedingsmiddelenindustrie 2024* 19 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024* 19 .
11 Drankenindustrie 2024* . .
12 Tabaksindustrie 2024* . .
13 Textielindustrie 2024* 54 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2024* 29 .
14 Kledingindustrie 2024* -9 .
15 Leer- en schoenenindustrie 2024* -40 .
16 Houtindustrie 2024* -24 .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2024* . .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2024* -23 .
17 Papierindustrie 2024* -26 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2024* -23 .
18 Grafische industrie 2024* -15 .
19 Aardolie-industrie 2024* 43 .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2024* 48 .
20 Chemische industrie 2024* 43 .
21 Farmaceutische industrie 2024* 121 .
22, 31-32 Overige industrie 2024* . .
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2024* . .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2024* -3 .
23 Bouwmaterialenindustrie 2024* -23 .
24 Basismetaalindustrie 2024* 43 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2024* 12 .
24-30, 33 Metalektro 2024* 35 .
25 Metaalproductenindustrie 2024* -13 .
26 Elektrotechnische industrie 2024* -9 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2024* 60 .
27 Elektrische apparatenindustrie 2024* -13 .
28 Machine-industrie 2024* 83 .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2024* 21 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2024* 26 .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2024* 34 .
31 Meubelindustrie 2024* 5 .
31-33 Overige industrie en reparatie 2024* 11 .
32 Overige industrie 2024* 34 .
33 Reparatie en installatie van machines 2024* 0 .
D Energievoorziening 2024* 34 .
35 Energiebedrijven 2024* 34 .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024* 32 .
36 Waterleidingbedrijven 2024* 21 .
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2024* -11 .
38 Afvalbehandeling en recycling 2024* 46 .
39 Sanering en overig afvalbeheer 2024* -65 .
F Bouwnijverheid 2024* -32 .
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2024* 0 .
42 Grond-, water- en wegenbouw 2024* -58 .
43 Gespecialiseerde bouw 2024* -29 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de investeringsverwachtingen en –realisaties van bedrijven in de industrie. De gegevens zijn het resultaat van een steekproefonderzoek dat het CBS jaarlijks houdt onder bedrijven in de industrie. Deze meting wordt in februari uitgevoerd. Het CBS vraagt bedrijven in deze bedrijfstak naar hun investeringsverwachtingen voor het lopende kalenderjaar en de realisaties voor het voorgaande jaar. De statistiek “Investeringen; verwachtingen en realisaties” komt tot stand met medefinanciering door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De hoogte van investeringen fluctueert sterk in de tijd. Ook investeringsverwachtingen kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Zo kunnen bedrijven in de loop van het jaar hun verwachtingen bijstellen omdat ze besluiten investeringsprojecten te annuleren, uit te stellen of juist versneld uit te voeren. Daarnaast kan de datum van oplevering van de materiële vaste activa verschuiven. De gegevens zijn beschikbaar per branche binnen de industrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
De gegevens die verzameld zijn voor de publicatie in mei 2020, zijn gedeeltelijk (ongeveer drie kwart) van voor 12 maart.
12 maart is het omslagpunt voor de maatregelen voor de COVID-19 pandemie.
Gezien de impact hiervan is, op basis van extra uitvraag en de respons van na 12 maart, de data van voor 12 maart gecorrigeerd.

Status van de cijfers:
Alle cijfers over de verwachtingen voor 2013 tot en met 2024 zijn definitief. De cijfers over de realisaties van 2013 tot en met 2022 zijn definitief en die van 2023 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 5 juni 2024:
De data voor de realisatie van 2022 is bijgesteld naar nader definitief, de voorlopige data van de realisatie 2023 en de verwachtingen 2024 zijn toegevoegd.
De SBI codes 06 tot en met 09 en B, D, E en F met onderliggende coderingen zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De investeringsgegevens over jaar T kennen het volgende publicatieschema:
• Medio jaar T:
Verwachting T (definitief)
Realisatie T min 1 (voorlopig cijfer)
Realisatie T min 2 (definitief)
• Aan het einde van jaar T:
Realisatie T min 1 (Nader voorlopig)

Toelichting onderwerpen

Investeringen; verwachtingen
De investeringsverwachtingen zijn gebaseerd op de uitgaven die bedrijven verwachten te doen voor de aanschaf van materiële vaste activa.
Zowel de verwachte als de gerealiseerde groei van de investeringen is uitgedrukt als procentuele wijziging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Investeringen; realisaties
De gerealiseerde investeringen zijn gebaseerd op de uitgaven die bedrijven gedaan hebben voor de aanschaf van materiële vaste activa.
Zowel de verwachte als de gerealiseerde groei van de investeringen is uitgedrukt als procentuele wijziging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.