Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Werkgevers Totaal (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 1 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 2 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 3 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 4 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 5 jaar eerder (aantal) Werkgeverspopulatie Werkzame personen (aantal) Werkgeverspopulatie Werknemers (aantal) Opgerichte werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgerichte werkgevers Werknemers (aantal) Opgeheven werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgeheven werkgevers Werknemers (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal)
73 Reclamewezen en marktonderzoek Totaal 2020* 3.976 301 241 244 227 154 38.531 35.674 1.122 891 1.161 904 1.425 1.585 1.307 2.868 2.169 882 811 709 1.182 1.564
73 Reclamewezen en marktonderzoek 1 tot 5 werknemers 2020* 2.460 269 226 226 201 139 6.704 4.666 617 393 690 445 861 830 976 999 934 552 469 496 468 .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 5 tot 10 werknemers 2020* 734 25 9 11 15 8 5.271 4.785 115 . 167 158 337 . 119 136 . 179 58 74 111 57
73 Reclamewezen en marktonderzoek 10 of meer werknemers 2020* 782 7 6 7 11 7 26.557 26.223 390 . 303 301 227 . 212 1.733 . 152 284 139 603 .
731 Reclamewezen Totaal 2020* 3.001 211 156 178 168 117 24.629 22.260 840 646 868 652 990 558 830 2.098 852 634 371 465 811 .
731 Reclamewezen 1 tot 5 werknemers 2020* 1.935 189 150 170 154 109 5.415 3.690 483 293 538 331 565 500 689 . . 394 318 377 . .
731 Reclamewezen 5 tot 10 werknemers 2020* 550 17 4 6 11 3 3.974 3.581 . . 131 124 . . . . . . . . 78 .
731 Reclamewezen 10 of meer werknemers 2020* 516 5 2 2 3 5 15.239 14.989 . . 198 197 . . . . . . . . . .
7311 Reclamebureaus Totaal 2020* 2.822 193 145 168 161 112 22.509 20.260 771 601 826 626 917 526 768 2.077 834 580 346 413 797 426
7311 Reclamebureaus 1 tot 5 werknemers 2020* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7311 Reclamebureaus 5 tot 10 werknemers 2020* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7311 Reclamebureaus 10 of meer werknemers 2020* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven die optreden als werkgevers, nieuwe werkgevers en gestopte werkgevers, uitgesplitst naar rechtsvorm en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008).. Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij deze bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2018. Voor 2019 en 2020 zijn de cijfers voorlopig.

Wijzigingen per 29 november 2022:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgevers
Totaal
Werkgever:
Bedrijven met werknemers in dienst. Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Een bedrijf wordt gedefinieerd als werkgever op het moment dat er in één jaar minimaal 0,5 vte aan arbeidskracht op de loonlijst staat, exclusief directeur.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Nieuwe werkgevers die hebben overleefd
uit 1 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
Werkgeverspopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgerichte werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgeheven werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Werkzame personen
Bij opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het huidige verslagjaar.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
In geboortejaar opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het geboortejaar van de werkgever.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.