ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Sociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Blogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Multimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Gebruik van sociale media Wiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Niet gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Nauwelijks gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Gemiddeld gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie Veel gedigitaliseerd (% van bedrijven) Software / ICT applicaties Mate van digitalisatie (Bijna) volledig gedigitaliseerd (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI-technologie gebruikt voor Bestuur van bedrijven (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI overwogen Redenen om AI niet te gebruiken Gebrek aan relevante ervaring in bedrijf (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Uitvoering ICT-werkzaamheden Niet van toepassing (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door interne oorzaak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 97 78 79 29 60 2 2 2 39 30 27 0 0 59 7 32 9
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 99 86 97 64 62 17 0 0 36 41 22 5 16 81 4 45 12
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 100 93 100 85 78 48 0 0 22 37 41 0 13 93 0 72 28
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 97 80 83 38 61 6 1 1 38 33 26 1 4 64 6 36 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Totaal niet' niet opgenomen bij de drie sub-secties over 'Covid-19 mate van oorzaak'. De eenheid van deze sub-secties moest ook '% van bedrijven' in plaats van '% bedrijven met toename' zijn. Het onderwerp 'Covid-19 mate van oorzaak' moet explicieter worden namelijk "Covid-19 als oorzaak toename". Ten laatste was de titel "Covid-19 veroorzaakt" onjuist. De vraag die hoort bij deze titel, was gesteld binnen de module over Covid-19 maar ging over de algemene toename van externe toegang tot bedrijfsemail en software, en toename van het aantal online vergaderingen. De naam van dit onderdeel wordt "Bedrijven met toename van".

Voorgaande vier punten zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten:
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan
Gebruik van sociale media
Bedrijven die sociale media gebruiken.
Sociale netwerken (bijv. Facebook)
Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Yammer
Blogs of microblogs (bijv. Twitter)
Blogs of microblogs zoals Twitter
Multimedia delen (bijv. YouTube)
Websites die multimedia (filmpjes, foto's) delen zoals YouTube, Flickr, Picasa
Wiki's om kennis te delen
Op Wiki gebaseerde middelen om kennis te delen
Software / ICT applicaties
Mate van digitalisatie
De mate waarin bedrijven naar eigen zeggen hun informatie en data gedigitaliseerd hebben om (interne) bedrijfsvoering te optimaliseren
Niet gedigitaliseerd
Nauwelijks gedigitaliseerd
Gemiddeld gedigitaliseerd
Veel gedigitaliseerd
(Bijna) volledig gedigitaliseerd
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI-technologie gebruikt voor
Bedrijf gebruikt software of systemen op basis van artificiële intelligentie voor een van de volgenden doeleinden.
Bestuur van bedrijven
Het bedrijf gebruikt software of systemen op basis van artificiële intelligentie voor bestuur van bedrijven.
AI overwogen
Bedrijf heeft AI overwogen maar niet toegepast.
Redenen om AI niet te gebruiken
Redenen om geen gebruik van AI te maken.
Gebrek aan relevante ervaring in bedrijf
Gebrek aan relevante ervaring in bedrijf
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Uitvoering ICT-werkzaamheden
Uitvoerenden binnen het bedrijf van ICT-veiligheid gerelateerde zaken (zoals veiligheidstesten, ICT-veiligheidstrainingen, oplossen van ICT-veiligheidsincidenten)
Niet van toepassing
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2020, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Incident door interne oorzaak
Het gaat om bedrijven waarbij een of meerdere onbedoelde ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2020, zoals incidenten door onopzettelijk toedoen van eigen personeel of incidenten door een hardware of systeem fout.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2020 veroorzaakt door een aanval van buitenaf