Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Kenmerken Betrouwbaarheidsmarges Perioden Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Onderhoud stoepen, straten en pleintjes (% (heel) tevreden) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Onderhoud van plantsoenen en parken (% (heel) tevreden) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Straatverlichting (% (heel) tevreden) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Speelplekken voor kinderen (% (heel) tevreden) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Voorzieningen voor jongeren (% (heel) tevreden) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Fysieke voorzieningen - schaalscore (schaalscore (0 - 10)) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Sociale cohesie Mensen kennen elkaar nauwelijks (% (helemaal) eens) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Sociale cohesie Mensen gaan prettig met elkaar om (% (helemaal) eens) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Sociale cohesie Gezellige buurt waar men elkaar helpt (% (helemaal) eens) Leefbaarheid en overlast in woonbuurt Leefbaarheid woonbuurt Sociale cohesie Voel mij thuis bij mensen in deze buurt (% (helemaal) eens)
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Waarde 2021 61,0 67,0 80,1 56,9 46,1 6,5 34,2 65,6 51,3 52,3
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge ondergrens 2021 60,0 66,0 79,2 55,9 45,1 6,5 33,2 64,6 50,3 51,3
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge bovengrens 2021 62,0 67,9 80,9 57,9 47,2 6,5 35,1 66,5 52,3 53,3
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Waarde 2021 56,8 62,6 82,5 59,4 44,3 6,4 28,7 69,5 56,6 59,8
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge ondergrens 2021 55,9 61,8 81,8 58,5 43,4 6,4 28,0 68,7 55,7 58,9
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge bovengrens 2021 57,6 63,5 83,1 60,2 45,1 6,4 29,5 70,3 57,4 60,6
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Waarde 2021 57,1 62,0 83,4 60,1 45,6 6,4 23,8 74,8 61,6 63,9
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge ondergrens 2021 56,4 61,3 82,8 59,4 44,9 6,4 23,2 74,2 60,9 63,2
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge bovengrens 2021 57,8 62,7 83,9 60,9 46,3 6,4 24,4 75,4 62,3 64,6
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Waarde 2021 60,3 64,1 82,8 61,9 44,9 6,5 20,5 80,1 65,2 67,3
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge ondergrens 2021 59,6 63,5 82,3 61,2 44,2 6,5 20,0 79,6 64,5 66,6
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge bovengrens 2021 60,9 64,7 83,3 62,5 45,5 6,5 21,1 80,7 65,8 67,9
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Waarde 2021 63,8 67,2 82,5 60,6 46,0 6,6 21,1 82,2 66,0 68,1
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge ondergrens 2021 63,3 66,6 82,0 60,0 45,4 6,6 20,6 81,8 65,4 67,6
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep Betrouwbaarheidsmarge bovengrens 2021 64,4 67,7 82,9 61,1 46,6 6,7 21,6 82,7 66,5 68,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de sociale veiligheid van personen in Nederland. Deze zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor 2021 en omvatten de hoofdthema’s: leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap traditionele criminaliteit, slachtofferschap online criminaliteit, oordeel van burgers over de politie, en preventie van criminaliteit. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar kenmerken zoals geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van de eerdere edities van de Veiligheidsmonitor. Voor meer informatie zie de onder paragraaf ‘4. Bronnen en Methoden’ opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2012’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 maart 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Toelichting onderwerpen

Leefbaarheid en overlast in woonbuurt
Het betreft de thema's fysieke voorzieningen en sociale cohesie in de buurt, het oordeel over de leefbaarheid van de buurt, het oordeel over het functioneren van de gemeente en de gemeentelijke handhavers, en de overlast in de buurt.
Leefbaarheid woonbuurt
Fysieke voorzieningen
In de Veiligheidsmonitor is aan de respondenten gevraagd hoe tevreden of ontevreden ze zijn over:
- Het onderhoud van de stoepen, straten en pleintjes in de buurt
- Het onderhoud van plantsoenen en parken in de buurt
- De straatverlichting in de buurt
- De speelplekken voor kinderen in de buurt
- De voorzieningen voor jongeren in de buurt, bijv. sportveldjes of buurthuis.

Antwoordcategorieën:
1. Heel tevreden
2. Tevreden
3. Niet tevreden, niet ontevreden
4. Ontevreden
5. Heel ontevreden
6. Geen antwoord
Onderhoud stoepen, straten en pleintjes
Personen die heel tevreden of tevreden zijn over het onderhoud van de stoepen, straten en pleintjes in de buurt.
Onderhoud van plantsoenen en parken
Personen die heel tevreden of tevreden zijn over het onderhoud van plantsoenen en parken in de buurt.

Straatverlichting
Personen die heel tevreden of tevreden zijn over de straatverlichting in de buurt.
Speelplekken voor kinderen
Personen die heel tevreden of tevreden zijn over de speelplekken voor kinderen in de buurt.
Voorzieningen voor jongeren
Personen die heel tevreden of tevreden zijn over de voorzieningen voor jongeren in de buurt, bijv. sportveldjes of buurthuis.
Fysieke voorzieningen - schaalscore
De schaalscore 'fysieke voorzieningen' is samengesteld op basis van de antwoorden van de respondenten op vijf vragen over de fysieke voorzieningen in de woonbuurt. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe hoger de tevredenheid. Het gaat om de volgende items:
- Het onderhoud van de stoepen, straten en pleintjes in de buurt
- Het onderhoud van plantsoenen en parken in de buurt
- De straatverlichting in de buurt
- De speelplekken voor kinderen in de buurt
- De voorzieningen voor jongeren in de buurt, bijv. sportveldjes of buurthuis.

Voor het berekenen van de schaalscore worden de antwoorden op deze vijf vragen gehercodeerd (heel tevreden = 4; tevreden = 3; niet tevreden, niet ontevreden = 2; ontevreden = 1; heel ontevreden = 0; geen antwoord = missing).
De schaalscore wordt net als een rapportcijfer weergegeven op een schaal van 0 tot en met 10. Hiertoe zijn de scores op de afzonderlijke vragen opgeteld en vermenigvuldigd met een factor. In dit geval is dat de factor 10/20.
Indien een respondent op een of meerdere stellingen geen antwoord heeft gegeven, is deze respondent niet meegenomen bij het berekenen van de schaalscore.
Sociale cohesie
In de veiligheidsmonitor is aan de respondenten een achttal stellingen voorgelegd over de sociale aspecten van hun woonbuurt, met de vraag in hoeverre ze het eens of oneens zijn met deze stellingen:
- De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks.
- De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.
- Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen.
- Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen.
- Ik heb veel contact met andere buurtbewoners.
- Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt.
- Als ik op vakantie zou gaan of langere tijd afwezig zou zijn, zou ik mijn huissleutel aan de buren durven te geven.
- In deze buurt durven de mensen elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag.

Aantwoordmogelijkheden:
1. Helemaal eens
2. Eens
3. Niet eens, niet oneens
4. Oneens
5. Helemaal oneens
6. Geen antwoord

Mensen kennen elkaar nauwelijks
Personen die het helemaal eens of eens zijn met de stelling: De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks.
Mensen gaan prettig met elkaar om
Personen die het helemaal eens of eens zijn met de stelling: De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.
Gezellige buurt waar men elkaar helpt
Personen die het helemaal eens of eens zijn met de stelling: Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen.
Voel mij thuis bij mensen in deze buurt
Personen die het helemaal eens of eens zijn met de stelling: Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen.