Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Perioden Steun in geld of in natura Steun in geld (mln euro) Steun in geld of in natura Steun in natura (mln euro)
2021* 148.582 94.594
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de sociale beschermingsuitkeringen in Nederland. Sociale beschermingsuitkeringen beschermen tegen een groep risico's of voorzien in behoeftes. Hieronder vallen de uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van socialezekerheidsfondsen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen. De uitkeringen kunnen zowel in natura als in geld worden verstrekt en sommige uitkeringen kunnen onderworpen zijn aan een inkomenstoets om in aanmerking te komen.

Deze risico's en behoeftes zijn in acht functies ingedeeld volgens het European System of Integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS). Daarnaast worden de sociale beschermingsuitkeringen weergegeven aan de hand van wel of geen inkomenstoets en of de uitkering in geld of in natura is. De uitkeringen worden toegerekend aan de periode waarin de rechten voor de transactie zijn ontstaan (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Voorlopige cijfers van 2021 zijn opgenomen.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers herzien.
De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden 11 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Steun in geld of in natura
Sociale beschermingsuitkeringen kunnen worden geclassificeerd als uitkeringen in geld of uitkeringen in natura. De som van zowel de uitkeringen in geld als in natura geeft altijd de totaal uitgekeerde bedragen van alle sociale beschermingsregelingen in het geselecteerde jaar.
Steun in geld
Uitkeringsgerechtigden krijgen steun in de vorm van contant geld dat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd.
Steun in natura
Steun in wordt direct aan de uitkeringsgerechtigde verleend in de vorm van bijvoorbeeld diensten of goederen, maar niet in de vorm van geld.