Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer

Verwijzer jeugdzorg Perioden Totaal jeugdhulptrajecten in natura Totaal jeugdhulptrajecten in natura (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Nieuw traject (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 2 tot 3 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 3 tot 4 jaar (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten 4 jaar of langer (aantal)
Totaal verwijzer 2021* 625.545 287.870 219.555 . 47.200 50.485 86.590 68.260 19.610 9.175 11.505
Gemeentelijke toegang 2021* 195.985 88.800 70.365 . 11.840 14.475 27.445 23.850 5.690 2.710 2.455
Huisarts 2021* 222.165 110.725 78.925 . 16.565 20.130 35.170 22.470 6.280 2.795 3.060
Jeugdarts 2021* 17.310 8.905 7.210 . 1.035 1.405 2.665 1.865 440 150 110
Gecertificeerde instelling 2021* 58.015 23.270 19.150 . 5.560 3.865 6.565 5.220 1.875 970 2.435
Medisch specialist 2021* 30.070 14.015 11.140 . 3.410 2.895 3.535 2.775 955 490 595
Rechter, Officier van Justitie, ... 2021* 2.325 1.245 970 . 215 250 490 190 50 . 10
Geen verwijzer 2021* 94.605 38.610 29.975 . 8.315 7.220 10.065 11.410 4.160 1.990 2.675
Verwijzer onbekend 2021* 5.075 2.300 1.820 . 260 250 650 480 160 60 165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer van het jeugdhulptraject gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2021 zijn nader voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2022 worden alle cijfers over 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.
- De categorie 'onbekend' is toegevoegd bij de reden van beëindiging van jeugdhulptrajecten.
- De dimensie 'Perspectief' bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste half jaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Totaal begonnen trajecten
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Nieuw traject
Een jeugdhulptraject wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Beëindigde trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn beëindigd.
Totaal beëindigde trajecten
Het totale aantal beëindigde trajecten in een verslagperiode is pas betrouwbaar te bepalen als ook de gegevens over de daarop volgende verslagperiode bij het CBS zijn aangeleverd. De einddatum van een traject wordt namelijk niet altijd meegeleverd aan het CBS. Voor een deel van de beëindigde trajecten wordt pas duidelijk dat het traject is afgesloten als het traject in de volgende verslagperiode niet meer wordt aangeleverd. Om deze reden worden in de voorlopige cijfers over een verslagperiode geen uitkomsten over het totale aantal beëindigde trajecten gepubliceerd.
Duur van de beëindigde trajecten
De duur van de in de verslagperiode afgesloten trajecten.
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 maanden tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
2 tot 3 jaar
3 tot 4 jaar
4 jaar of langer