Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2021

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2021

Vormen van jeugdzorg Wijken Perioden Regioaanduiding Soort regio (omschrijving)
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan 2021 Wijk
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 40 Heerlerbaan-Centrum 2021 Wijk
Totaal alle jeugdzorg in natura Wijk 41 Heerlerbaan-Schil 2021 Wijk
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan 2021 Wijk
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 40 Heerlerbaan-Centrum 2021 Wijk
Totaal jeugdhulp in natura Wijk 41 Heerlerbaan-Schil 2021 Wijk
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan 2021 Wijk
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 40 Heerlerbaan-Centrum 2021 Wijk
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 41 Heerlerbaan-Schil 2021 Wijk
Jeugdhulp met verblijf Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan 2021 Wijk
Jeugdhulp met verblijf Wijk 40 Heerlerbaan-Centrum 2021 Wijk
Jeugdhulp met verblijf Wijk 41 Heerlerbaan-Schil 2021 Wijk
Jeugdbescherming Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan 2021 Wijk
Jeugdbescherming Wijk 40 Heerlerbaan-Centrum 2021 Wijk
Jeugdbescherming Wijk 41 Heerlerbaan-Schil 2021 Wijk
Jeugdreclassering Wijk 02 Heemstede west van de spoorbaan 2021 Wijk
Jeugdreclassering Wijk 40 Heerlerbaan-Centrum 2021 Wijk
Jeugdreclassering Wijk 41 Heerlerbaan-Schil 2021 Wijk
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2021 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.
Voor sommige jongeren is alleen de gemeente volgens woonplaatsbeginsel bekend, maar niet het specifieke adres. In deze gevallen wordt de jongere wel meegeteld in het totaal voor de gemeente, maar niet in één van de onderliggende wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers van de wijken binnen een gemeente niet optellen tot het totaal van de gemeente.

Gegevens beschikbaar over 2021
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2023:
- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers per gemeente en wijk in deze tabel. Daarnaast waren bij de publicatie op 31 oktober 2022 bij een aantal gemeenten alle cijfers weggevallen, deze zijn alsnog toegevoegd.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.