Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Regio's Bron en techniek Perioden Opgesteld elektrisch vermogen (megawatt)
Nederland Windenergie op land 2021** 5.310
Flevoland (PV) Windenergie op land 2021** 1.351
Gelderland (PV) Windenergie op land 2021** 171
Noord-Holland (PV) Windenergie op land 2021** 668
Zuid-Holland (PV) Windenergie op land 2021** 535
Zeeland (PV) Windenergie op land 2021** 567
Friesland (ES) Windenergie op land 2021** 581
Flevoland (ES) Windenergie op land 2021** 1.351
Fruitdelta Rivierenland (ES) Windenergie op land 2021** 83
Noord-Holland Noord (ES) Windenergie op land 2021** 549
Noord-Holland Zuid (ES) Windenergie op land 2021** 119
Holland Rijnland (ES) Windenergie op land 2021** 30
Midden-Holland (ES) Windenergie op land 2021** 12
Zeeland (ES) Windenergie op land 2021** 567
Hart van Brabant (ES) Windenergie op land 2021** 37
Friesland (ET) Windenergie op land 2021** 581
Flevoland (ET) Windenergie op land 2021** 1.351
Foodvalley Gelderland (ET) Windenergie op land 2021** 6
Fruitdelta Rivierenland (ET) Windenergie op land 2021** 83
Kop van Noord-Holland (ET) Windenergie op land 2021** 499
West-Friesland (ET) Windenergie op land 2021** 34
IJmond-Zuid-Kennemerland (ET) Windenergie op land 2021** 18
Zaanstreek-Waterland (ET) Windenergie op land 2021** 10
Amstelland (ET) Windenergie op land 2021** 2
Holland Rijnland (ET) Windenergie op land 2021** 30
Midden-Holland (ET) Windenergie op land 2021** 12
Zeeland (ET) Windenergie op land 2021** 567
Hart van Brabant (ET) Windenergie op land 2021** 37
Maastricht Heuvelland (ET) Windenergie op land 2021**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen (MW) en de productie (opgewekte elektriciteit, mln kWh) van windenergie op land en zonnestroom, vanaf 2018. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

In het klimaatakkoord is de volgende doelstelling opgenomen: tenminste (weersafhankelijke) 35 TWh hernieuwbare energieopwekking op land in 2030.
Deze opgave heeft betrekking op wind- en zonnestroominstallaties > 15 kilowatt (kW). In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt. Om de voortgang van deze doelstelling te kunnen monitoren is in de tabel een extra uitsplitsing van de zonnestroominstallaties opgenomen: klein (<= 15 kW) en groot (>15 kW) vermogen.

De cijfers zijn uit te splitsen naar provincie, RES en subRES-regio. De regionale indeling is steeds gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het betreffende jaar. De installaties per 31-12-2019 worden dus weergegeven in de regio-indeling van 2019, en die per 31-12-2020 in de regio-indeling van 2020, etc.

Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gegevens beschikbaar vanaf:2018

Status van de cijfers:
De gegevens over 2919 en 2020 zijn definitief en de gegevens over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per januari 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie en zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel wordt ieder jaar medio juni geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Opgesteld elektrisch vermogen
Het vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.

Het elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren.