Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Totaal 63 Diensten op het gebied van informatie 2019 1.787 907 54 260
Totaal M Specialistische zakelijke diensten 2019 30.203 19.943 2.004 3.785
Totaal 69 Juridische diensten en administratie 2019 285 178 16 45
Totaal 73-75 Reclame, design, overige diensten 2019 1.970 1.387 87 520
Totaal N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 3.786 1.526 120 770
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
Totaal 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2019 1.166 527 29 230
0 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2019 12.410 6.866 501 3.485
0 tot 50 werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2019 77 43 3 30
0 tot 50 werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2019 1.154 777 47 455
0 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1.166 369 27 595
0 tot 50 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
0 tot 50 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2019 . . . 25
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2019 7.243 4.970 502 235
50 tot 250 werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2019 . . . 10
50 tot 250 werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2019 . . . 55
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 645 452 31 115
50 tot 250 werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
50 tot 250 werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen 63 Diensten op het gebied van informatie 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 2019 10.550 8.107 1.001 65
250 of meer werkzame personen 69 Juridische diensten en administratie 2019 . . . 10
250 of meer werkzame personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 1.974 705 62 60
250 of meer werkzame personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 . . . .
250 of meer werkzame personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.

De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2021:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2022 worden definitieve cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.

Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten