Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

Wijken en buurten Groenvoorzieningen Afstand tot recreatief binnenwater (km)
Kern Ommen - Alteveer Voorzieningen .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2020. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied.
De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau, per 1 januari.

Gegevens beschikbaar voor 2020

Wijzigingen per oktober 2021
Met ingang van verslagjaar 2020 krijgt het CBS de populatie huisartsenpraktijken in een andere vorm dan voorheen aangeleverd: de nevenadressen van huisartsenpraktijken maken geen deel meer uit van de populatie. Door deze wijziging in de bronbestanden zijn de uitkomsten vanaf verslagjaar 2020 niet meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Uit een analyse voor verslagjaar 2019 naar het effect van het weglaten van de nevenadressen blijkt dat de afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk op landelijk niveau met 0,1 km toeneemt. Op buurtniveau kan de afstand in bepaalde regio’s tot 7 km langer worden.

Over de volgende onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2020:

Gezondheid en welzijn
- Apotheken
- Huisartsenposten
- Huisartsenpraktijken
- Ziekenhuizen (inclusief buitenpoliklinieken)
- Ziekenhuizen (exclusief buitenpoliklinieken)

Detailhandel
- Warenhuizen

Horeca
- Cafés en dergelijke
- Hotels en dergelijke
- Restaurants

Onderwijs
- Basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs
* Totaal
* Vmbo
* Havo/vwo

Verkeer en vervoer
- Treinstations
- Overstapstations

Vrije tijd en cultuur
- Attracties
- Musea
- Podiumkunsten
- Poppodia
- Sauna’s
- Zonnebanken
- Zwembaden

Overige
- Brandweerkazernes

Wijzigingen per februari 2021

Over de volgende thema’s en onderwerpen zijn cijfers toegevoegd voor het verslagjaar 2020:

Detailhandel
- Grote supermarkten
- Overige dagelijkse levensmiddelen

Horeca
- Cafetaria’s

Kinderopvang
- Buitenschoolse opvang
- Kinderdagverblijven

Verkeer en vervoer
- Opritten

Vrije tijd en cultuur
- Bibliotheken
- Bioscopen
- Kunstijsbanen

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor deze tabel worden voorlopig geen nieuwe cijfers meer verwacht.

Toelichting onderwerpen

Groenvoorzieningen
De ingangen van de groenvoorzieningen zijn vastgesteld op de snijpunten tussen de wegen en paden van de Top10NL (topografische kaart, zowel het lijnenbestand als het wegvakkenbestand) in de groenvoorziening en de buitengrens van de groenvoorziening. Voor groenvoorzieningen zonder paden of wegen (doorgaans de kleinere groenstroken en plantsoenen) is het zwaartepunt van de groenvoorziening genomen.

In 2008 en eerder is van de topografische kaart enkel het lijnenbestand gebruikt en groenvoorzieningen zonder paden of wegen zijn niet opgenomen. Dit geeft vooral een trendbreuk bij open natuurlijk terrein.

Deze variabelen worden opgenomen in de verslagjaren dat het Bestand Bodemgebruik beschikbaar is. Voor het verslagjaar 2016 zullen deze variabelen niet worden opgenomen. Om de structuur van deze tabel gelijk te houden aan die van eerdere jaren, zijn deze kolommen gevuld met puntjes.
Afstand tot recreatief binnenwater
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde recreatief binnenwater, berekend over de weg.

Recreatief binnenwater:
Binnenwater in gebruik voor recreatie, zoals recreatieplassen, water in park en plantsoen, golfterrein, jachthavens en roeibanen. Het terrein heeft een omvang van minimaal 1 hectare. Alleen voor jachthavens geldt een ondergrens van 0,5 hectare voor het watergedeelte.