Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Kenmerken adviezen, meldingen, diensten Regio's Perioden Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Leeuwarden 2020* 1.385 1.265 1.015 210 200
Kindermishandeling Leeuwarden 2020* 730 520 425 95 60
Geweld tegen ouders Leeuwarden 2020* 25 25 25 . .
(Ex-)Partnergeweld Leeuwarden 2020* 175 280 250 30 65
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Leeuwarden 2020* 45 20 15 10 .
Huiselijk geweld overig Leeuwarden 2020* 140 310 270 25 50
Andere problematiek... Leeuwarden 2020* 490 380 335 30 20
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Leeuwarden 2020* . . . 55 10
Onbekend Leeuwarden 2020* . . . . .
Mishandeling kind: fysiek Leeuwarden 2020* 130 70 65 10 10
Mishandeling kind: verwaarlozing Leeuwarden 2020* 75 . . . .
Mishandeling kind: emotionele mish... Leeuwarden 2020* 280 165 145 15 10
Mishandeling kind: emotionele verw... Leeuwarden 2020* 355 250 205 30 20
Mishandeling kind: seksueel misbruik Leeuwarden 2020* 35 15 15 . .
Mishandeling kind: getuige van geweld Leeuwarden 2020* 100 155 145 25 35
Mishandeling kind: PCF Leeuwarden 2020* . . . . .
Mishandeling kind: anders Leeuwarden 2020* 65 25 25 40 .
Geweld tegen ouders: fysiek Leeuwarden 2020* 10 10 10 . .
Geweld tegen ouders: emotionele mish... Leeuwarden 2020* 15 20 20 . .
Geweld tegen ouders: seksueel misbruik Leeuwarden 2020* . . . . .
Geweld tegen ouders: financieel Leeuwarden 2020* . . . . .
Geweld tegen ouders: anders Leeuwarden 2020* . . . . .
Partnergeweld: fysiek Leeuwarden 2020* 95 140 120 10 50
Partnergeweld: emotionele mishandeling Leeuwarden 2020* 110 175 160 10 35
Partnergeweld: seksueel misbruik Leeuwarden 2020* . . . . .
Partnergeweld: stalking Leeuwarden 2020* 15 40 40 . .
Partnergeweld: financieel Leeuwarden 2020* . . . . .
Partnergeweld: anders Leeuwarden 2020* 25 15 15 10 .
Ouderenmishandeling: fysiek Leeuwarden 2020* 10 10 . . .
Ouderenmishandeling: verwaarlozing Leeuwarden 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: emotionele mish... Leeuwarden 2020* 20 10 10 . .
Ouderenmishandeling: seksueel misbruik Leeuwarden 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: financieel Leeuwarden 2020* 20 . . . .
Ouderenmishandeling: anders Leeuwarden 2020* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: fysiek Leeuwarden 2020* 55 110 100 . 15
Ov. huiselijk geweld: verwaarlozing Leeuwarden 2020* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: emotionele mish... Leeuwarden 2020* 65 220 200 10 30
Ov. huiselijk geweld: emotionele verw... Leeuwarden 2020* 35 20 15 . .
Ov. huiselijk geweld: seksueel misbruik Leeuwarden 2020* 10 . . . .
Ov. huiselijk geweld: financieel Leeuwarden 2020* . . . . 10
Ov. Huiselijk geweld: anders Leeuwarden 2020* 25 35 30 10 .
Conflictscheiding Leeuwarden 2020* 310 130 105 30 20
Ontspoorde mantelzorg Leeuwarden 2020* 10 . . . .
Eergerelateerd geweld Leeuwarden 2020* 15 10 10 . .
Huwelijksdwang Leeuwarden 2020* . . . . .
Achterlating Leeuwarden 2020* . . . . .
Mensenhandel Leeuwarden 2020* . . . . .
Jeugdprostitutie Leeuwarden 2020* . . . . .
Politie: overige zorg minderjarig/Prokid Leeuwarden 2020* . 120 110 20 15
Politie: jeugdige strafbaar feit Leeuwarden 2020* . 40 35 . .
Geen van bovenstaande Leeuwarden 2020* 1.050 975 800 155 135
Niet gespecificeerd Leeuwarden 2020* . . . . 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden alle cijfers over 2020 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2021:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden eind oktober 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.