ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Verwijzing naar sociale media (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Data van sociale media (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 57 16
C Industrie 54 11
D-E Energie, water, afvalbeheer 62 16
F Bouwnijverheid 46 7
G Handel 61 18
H Vervoer en opslag 38 8
I Horeca 58 18
J Informatie en communicatie 75 29
K Financiële dienstverlening 60 27
L Verhuur en handel van onroerend goed 70 20
M Specialistische zakelijke diensten 64 19
N Verhuur en overige zakelijke diensten 53 19
Q Gezondheids- en welzijnszorg 59 12
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 49 16
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 47 14
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 55 6
19-21 Raffinaderijen en chemie 64 15
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 54 11
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 47 6
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 60 15
28 Machine-industrie 65 10
29-30 Transportmiddelenindustrie 63 12
31-33 Overige industrie en reparatie 53 15
41-42 B&U en wegenbouw 46 9
43 Gespecialiseerde bouw 46 7
45 Autohandel en -reparatie 61 13
46 Groothandel en handelsbemiddeling 61 16
47 Detailhandel (niet in auto's) 61 22
55 Logiesverstrekking 72 21
56 Eet- en drinkgelegenheden 55 18
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 82 39
61 Telecommunicatie 86 23
62-63 IT- en informatiedienstverlening 73 27
6419-6492 Banken 60 22
651-652 Verzekeringen 67 29
6612-6619 Financiële advisering 57 31
68 Verhuur en handel van onroerend goed 70 20
69-70 Juridisch en managementadvies 65 20
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 63 10
72 Research 61 18
73 Reclamewezen en marktonderzoek 67 34
74-75 Overige professionele diensten 64 16
77 Verhuur van roerende goederen 69 22
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 50 19
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 71 29
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 51 16
86 Gezondheidszorg 53 11
87-88 Verzorging en welzijn 63 13
951 Reparatie van computers en telecom 71 21
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 64 12
69-71 Management- en technisch advies 64 16
73-75 Reclame, design, overige diensten 66 27
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 51 18
ICT-sector 74 24
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten:
Verwijzing naar sociale media
Bedrijven met een website met verwijzingen of links naar pagina's van het bedrijf op sociale media
Big Data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf.
Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- Grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd; - Grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten; - Hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.
Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
Big data bronnen
Het gaat om bedrijven die bepaalde Big data bronnen gebruikt hebben. Alleen bedrijven die zelf de Big Data uitgevoerd hebben worden meegerekend.
Data van sociale media
Data afkomstig van sociale media (bijv. sociale netwerken zoals Facebook, blogs en microblogs zoals Twitter, en websites die multimedia delen zoals YouTube)