Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen taakvelden Perioden Baten (mln euro) Lasten (mln euro) Saldo (mln euro)
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2020* 12.286 12.286 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2020* 1.918 2.516 -597
Bestuur en burgerzaken 2020* 180 178 1
Overhead 2020* 1.162 1.708 -546
Belastingen 2020* 108 146 -38
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2020* 0 1 -1
Overig bestuur en ondersteuning 2020* 294 118 176
Toevoeging/onttrekking reserves 2020* 160 171 -10
Resultaat van de rekening 2020* 15 194 -179
Totaal veiligheid 2020* 1.392 1.126 266
Veiligheid 2020* 1.392 1.126 266
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2020* 1.583 1.573 11
Verkeer en parkeren 2020* 455 458 -2
Havens en waterwegen 2020* 121 107 14
Openbaar vervoer 2020* 1.007 1.008 -1
Totaal economie 2020* 232 223 9
Economisch beleid en ondersteuning 2020* 104 104 0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2020* 128 120 8
Totaal onderwijs 2020* 57 57 0
Onderwijs exclusief huisvesting 2020* 54 54 0
Onderwijshuisvesting 2020* 2 3 0
Totaal sport, cultuur en recreatie 2020* 168 157 11
Sportbeleid en activering 2020* 1 1 0
Sportaccommodaties 2020* 6 6 0
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2020* 2 6 -4
Musea 2020* 75 74 1
Cultureel erfgoed 2020* 1 1 0
Media 2020* 5 1 3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2020* 78 67 11
Totaal sociaal domein 2020* 4.589 4.428 161
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2020* 93 87 5
Inkomensregelingen 2020* 1.336 1.318 18
Participatie 2020* 2.174 2.026 149
Maatwerkvoorziening (WMO) 2020* 53 30 23
Maatwerkdienstverlening 18+ 2020* 194 224 -30
Maatwerkdienstverlening 18- 2020* 518 504 14
Geëscaleerde zorg 18+ 2020* 59 74 -16
Geëscaleerde zorg 18- 2020* 163 165 -1
Totaal volksgezondheid en milieu 2020* 2.211 2.067 144
Volksgezondheid 2020* 1.363 1.272 91
Riolering 2020* 13 12 1
Afval 2020* 334 307 27
Milieubeheer en begraafplaatsen 2020* 501 476 25
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2020* 137 140 -4
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2020* 34 33 0
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2020* 103 107 -4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

De beschrijving van de taakvelden is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), onderdeel Informatie voor derden (Iv3). Deze beschrijving geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen, sommige taakvelden of omschrijvingen zijn niet of slechts deels van toepassing voor de gemeenschappelijke regelingen. In voorkomende gevallen waar in de omschrijving van de taakvelden gemeenten worden genoemd moet gemeenschappelijke regelingen worden gelezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten
De baten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de baten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Lasten
De lasten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de lasten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen.