Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Research en development; kerncijfers per sector van uitvoering

Sectoren Perioden R&D personeel Werkzame personen (aantal) R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) Uitgaven voor R&D Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) Uitgaven voor R&D R&D-intensiteit (% (van het bbp)) Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal)
Alle sectoren 2019** 226.732 160.422 17.760 2,18 20.104
Bedrijven 2019** 171.143 115.124 11.846 1,46 19.548
Instellingen 2019** 13.472 9.336 1.014 0,12 495
Hoger onderwijs 2019** 42.117 35.963 4.900 0,60 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het personeel en de uitgaven behorende bij Research en Development (R&D) activiteiten die worden uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel.

De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.

De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2018 zijn definitief en de gegevens over 2019 zijn nader voorlopig.

De status van de cijfers in deze tabel hangt samen met de status van de cijfers over het het bruto binnenlands product. Totdat het bbp definitief is, kan de R&D-intensiteit worden bijgesteld.

Wijzigingen per 6 juli 2021:
De nader voorlopige cijfers over 2017 en 2018 zijn bijgesteld en zijn nu definitief. De voorlopige cijfers over 2019 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2021 worden voorlopige cijfers over 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

R&D personeel
Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.

Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Arbeidsjaren
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.

Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Uitgaven voor R&D
De uitgaven voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in miljoenen euro's en als percentage van het bbp (bruto binnenlands product).
Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
R&D-intensiteit
De uitgaven voor eigen R&D activiteiten als percentage van het bbp (bruto binnenlands product).
Ondernemingen met eigen R&D activiteiten