Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Praktijken van zorgverleners; financiën, SBI 2008

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Bedrijven (aantal) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Overige waardeveranderingen van activa (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2020* 480 0
86222 Praktijken van psychiaters 2020* 140 0
86231 Praktijken van tandartsen 2020* 1.600 -3
86911 Praktijken van verloskundigen 2020* 20 0
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2020* 560 0
86913 Praktijken van psychologen 2020* 270 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Vanaf 2015 worden de statistische uitkomsten over zelfstandigen en overige bedrijven van zorgverleners samengesteld volgens een meer generieke en verbeterde verwerkingsmethode. In de nieuwe statistiek is de verwerking per bedrijfsklasse geharmoniseerd, waardoor bijvoorbeeld de afwijkende weging bij bepaalde bedrijfsklassen is komen te vervallen. De imputatie en ophoging bij de deelpopulatie bedrijven is verbeterd door gebruik van aanvullende bronnen en de invoering van een ophoging naar grootteklasse. De SBI tandheelkundig specialisten wordt met in gang van 2015 volledig beschreven: de beschrijving in de oude statistiek met alleen orthodontisten is uitgebreid met kaakchirurgen. Daarnaast is ten opzichte van de oude statistiek een extra bedrijfsklasse toegevoegd: SBI Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra geestelijke gezondheidszorg.

In verband met de gevolgen van de Corona-crisis heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd. Dit betreft onder andere (met tussen haakjes de uitvoerende partij):
- NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
- TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TVL: Tegemoetkoming vaste lasten (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
- TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (gemeente)
- Zorgbonus: subsidieregeling voor zorgprofessionals die uitzonderlijke prestaties leverden in strijd tegen corona (Rijk/Sociale Verzekeringsbank)
- Continuïteitsbijdrage corona (zorgverzekeraar)
- Meerkosten corona (zorgverzekeraar)

Veel zorgpraktijken hebben deze steunmaatregelen tijdens de Corona-crisis ontvangen. Deze tegemoetkomingen vanwege Corona zijn in de belastingaangiften van bedrijven over 2020 veelal geboekt onder de niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten, de buitengewone baten en de loonkostensubsidies.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over het meest recente verslagjaar zijn nader voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 9 september 2022:
- Cijfers over 2019 zijn ongewijzigd definitief gemaakt, met uitzondering van die van tandheelkundig specialisten. Van deze groep zijn de cijfers wel aangepast.
- De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 verschijnen er definitieve cijfers over 2020 en in het derde kwartaal voorlopige cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Dit betreft bedrijven (BV's e.d.) in de betreffende bedrijfsklasse waarvan de rechtsvorm geen eenmanszaak, maatschap, VOF e.d. is, en waarbij minimaal 1 beroepsspecifieke zorgverlener in loondienst is.
Met 'beroepsspecifieke zorgverlener in loondienst' wordt bijvoorbeeld bij de sbi 'Praktijken van tandartsen' bedoeld dat alleen die bedrijven uit de betreffende bedrijfsklasse worden meegenomen, waar minimaal 1 tandarts in loondienst is.

In deze tabel worden (bedrijven van) directeur-grootaandeelhouders (DGA's) meegenomen bij de bedrijven.

In het geval van de huisartsenpraktijken bestaat de doelpopulatie ook nog uit alle huisartsen dienstenstructuren (HDS'en) in de betreffende SBI-klasse. Dit zijn stichtingen waarin de avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen regionaal worden georganiseerd. Ook worden Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) meegeteld uit de SBI-klasse 'praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra'.

Bedrijfsresultaat
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Overige waardeveranderingen van activa
Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en bijzondere waardevermindering van vlottende activa.