Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Grondstoffen en producten Perioden Aanbod Totaal (mln kg) Aanbod Winning (mln kg) Aanbod Andere bronnen (mln kg) Aanbod Productie Totaal (mln kg) Aanbod Productie Raffinaderijen (mln kg) Aanbod Productie Petrochemie (mln kg) Aanbod Productie Overige oliebedrijven (mln kg) Aanbod Invoer Totaal (mln kg) Aanbod Invoer Binnenland (mln kg) Aanbod Invoer Entrepot (mln kg)
Fossiele additieven 2021 december** 67 19 86 86 .
Fossiele additieven 2022 januari* 74 23 128 128 .
Fossiele additieven 2022 februari* 48 18 173 173 .
Fossiele additieven 2022 maart* 62 16 176 176 .
Fossiele additieven 2022 april* 126 20 63 63 .
Fossiele additieven 2022 mei* 90 36 117 117 .
Fossiele additieven 2022 juni* 92 19 149 149 .
Fossiele additieven 2022 juli* 133 22 189 189 .
Fossiele additieven 2022 augustus* 80 21 190 190 .
Fossiele additieven 2022 september* 116 16 261 261 .
Fossiele additieven 2022 oktober* 153 14 145 145 .
Fossiele additieven 2022 november* 103 15 112 112 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten en aardoliegrondstoffen weer in balansvorm.

Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabricaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansposten voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

Voor het omrekenen van kg naar liters geleverde benzine, diesel en autogas inclusief accijns worden de volgende standaarddichtheden gehanteerd:
Benzine 0,75 kg/l, Diesel 0,836 kg/l en LPG 0,535 kg/l.

Deze tabel vervangt de tabellen:
Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-april 2021
Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021
Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers
Cijfers t/m 2020 zijn definitief.
Cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 januari 2023:
Cijfers over voorraad voor bedrijven in het buitenland zijn toegevoegd voor november 2022.

Wijzigingen per 31 januari 2023:
Cijfers over november 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2020 zijn definitief.
Cijfers over 2015 t/m 2021 zijn gereviseerd.
De cijfers voor verbruik van diesel vanaf 2015 zijn gereviseerd. De reden van de revisie is een verbeterd inzicht in het verbruik bij mobiele werktuigen gebruikt in de bouw, landbouw en industrie. De revisie betreft voornamelijk het product diesel en het werkt door in de bovenliggende energiedragers (Totaal gas- dieselolie, totaal aardolieproducten en totaal aardoliegrondstoffen en –producten).
De revisie is tweeledig:
- Nieuwe gegevens van TNO over het verbruik van diesel in mobiele werktuigen zijn verwerkt. Daardoor gaat het finaal energieverbruik van overige afnemers met jaar omhoog met ongeveer 10 tot 20 procent.
- De methode voor omgaan met statistisch verschil is aangepast. Voorheen werd uitgegaan van statistisch verschil van -3 procent op jaarbasis, aansluitend bij oude data (t/m 2012) over diesel wegverkeer gebaseerd op het aparte accijnstarief enkel voor gebruik voor wegverkeer wat tot die tijd bestond. In de nieuwe methode wordt het statistisch verschil weggewerkt en wordt het finaal energieverbruik van wegverkeer berekend als restpost door de totale marktleveringen van diesel te verminderen met de leveringen aan overige afnemers.
Het eerste en het tweede punt werkt allebei door op finaal energieverbruik wegverkeer wat omlaag gaat met gemiddeld ruim 5 procent.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de tweede maand na afloop van de verslagperiode.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus andere bronnen plus productie plus invoer minus uitvoer minus bunkering plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.
Totaal
Totaal van de hoeveelheid aardoliegrondstoffen en aardolieproducten die primair in Nederland beschikbaar is gekomen voor verbruik.
Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur.

Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Andere bronnen
Deze post is de berekening van de winning plus de invoer minus de uitvoer van biologische additieven.
Productie
Aardolieproducten verkregen door omzetting van aardoliegrondstoffen of andere aardolieproducten. Een voorbeeld is het produceren van benzine door het raffineren van ruwe aardolie.
Totaal
Totale productie van aardolieproducten bij de raffinaderijen, de petrochemie en overige oliebedrijven.
Raffinaderijen
Een raffinaderij zet ruwe aardolie en andere grondstoffen om in bruikbare fossiele brandstoffen en andere olieproducten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De belangrijkste stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onder in de kolom de zware producten achterblijven.
Petrochemie
Een petrochemisch bedrijf zet aardolieproducten om in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in het chemische product ethyleen (een grondstof voor kunststof) en het aardolieproduct autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Overige oliebedrijven
Een overig oliebedrijf verhandeld of slaat aardolieproducten op. Deze bedrijven mengen (blenden) vaak aardolieproducten vlak voor ze aan de markt worden geleverd. Een voorbeeld is het toevoegen van meer of minder additieven aan motorbenzine of autodiesel om het aan zomer- of winterspecificaties te laten voldoen.
Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland.
Totaal
Binnenland
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het binnenland.
Entrepot
Aanvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten vanuit het buitenland in het entrepot.