Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Broedvogels Trendklasse 1990 tot heden (trendklasse) Trendklasse laatste 12 jaar (trendklasse)
Soortgroeptrend broedvogels Matige toename Matige toename
Aalscholver Matige toename Matige afname
Appelvink Matige toename Sterke toename
Baardman Matige afname Matige toename
Bergeend Stabiel Stabiel
Blauwborst Matige toename Matige toename
Blauwe Kiekendief Sterke afname Onzeker
Blauwe Reiger Matige afname Matige toename
Boerenzwaluw Matige toename Matige toename
Bontbekplevier Matige afname Stabiel
Bonte Vliegenvanger Matige toename Matige toename
Boomklever Matige toename Matige toename
Boomkruiper Matige toename Matige toename
Boomleeuwerik Matige toename Matige toename
Boompieper Matige toename Stabiel
Boomvalk Matige afname Matige afname
Bosrietzanger Stabiel Matige toename
Bosuil Matige toename Matige toename
Braamsluiper Matige toename Matige toename
Brandgans Sterke toename Stabiel
Brilduiker Matige afname Onzeker
Bruine Kiekendief Matige afname Matige afname
Buidelmees Sterke afname Sterke afname
Buizerd Matige toename Matige toename
Cetti's Zanger Sterke toename Sterke toename
Dodaars Matige toename Matige toename
Draaihals Matige afname Sterke toename
Duinpieper Sterke afname Stabiel
Dwergstern Matige toename Matige toename
Eider Matige afname Onzeker
Ekster Matige afname Matige toename
Europese Kanarie Sterke afname Sterke afname
Fazant Matige afname Matige afname
Fitis Matige afname Matige afname
Fluiter Matige afname Matige afname
Fuut Matige afname Matige toename
Gaai Matige toename Stabiel
Geelgors Matige toename Matige afname
Gekraagde Roodstaart Matige toename Matige toename
Gele Kwikstaart Matige toename Matige toename
Geoorde Fuut Matige toename Stabiel
Gierzwaluw Matige afname Stabiel
Glanskop Matige toename Matige toename
Goudhaan Matige toename Stabiel
Grasmus Matige toename Matige toename
Graspieper Stabiel Matige toename
Graszanger Sterke toename Sterke toename
Grauwe Gans Sterke toename Matige toename
Grauwe Gors Sterke afname Onzeker
Grauwe Kiekendief Matige toename Stabiel
Grauwe Klauwier Matige toename Sterke toename
Grauwe Vliegenvanger Matige afname Stabiel
Groene Specht Matige toename Matige toename
Groenling Matige toename Stabiel
Grote Bonte Specht Matige toename Matige toename
Grote Gele Kwikstaart Matige toename Stabiel
Grote Karekiet Sterke afname Matige afname
Grote Lijster Matige afname Stabiel
Grote Mantelmeeuw Sterke toename Matige toename
Grote Stern Matige toename Stabiel
Grote Zilverreiger Sterke toename Sterke toename
Grutto Matige afname Matige afname
Havik Stabiel Stabiel
Heggenmus Matige afname Stabiel
Holenduif Matige toename Matige toename
Houtduif Matige afname Matige toename
Houtsnip Matige toename Matige toename
Huismus Matige afname Matige toename
Huiszwaluw Matige toename Matige toename
IJsvogel Sterke toename Sterke toename
Kauw Matige afname Matige afname
Kemphaan Sterke afname Sterke afname
Kerkuil Matige toename Matige toename
Kievit Matige afname Matige afname
Klapekster Matige afname Onzeker
Kleine barmsijs Sterke afname Matige afname
Kleine Bonte Specht Matige toename Matige toename
Kleine Karekiet Matige afname Matige toename
Kleine Mantelmeeuw Matige toename Matige afname
Kleine Plevier Matige toename Matige toename
Kleine Zilverreiger Sterke toename Onzeker
Kleinst Waterhoen Sterke toename Matige toename
Kluut Matige afname Matige toename
Kneu Matige afname Matige toename
Knobbelzwaan Matige toename Stabiel
Koekoek Matige afname Matige toename
Kokmeeuw Matige afname Matige afname
Kolgans Sterke toename Sterke afname
Koolmees Matige toename Matige toename
Korhoen Sterke afname Matige afname
Kraanvogel Sterke toename Sterke toename
Krakeend Sterke toename Matige toename
Kramsvogel Sterke afname Onzeker
Krooneend Sterke toename Stabiel
Kruisbek Matige afname Matige afname
Kuifeend Matige toename Matige afname
Kuifleeuwerik Sterke afname Stabiel
Kuifmees Matige afname Matige toename
Kwak Matige toename Stabiel
Kwartel Stabiel Sterke afname
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de trends van alle inheemse regelmatig in Nederland broedende vogelsoorten waarvoor een betrouwbare landelijke trend kan worden berekend. Tevens bevat deze tabel de (meetkundig) gemiddelde trend van alle in deze tabel genoemde soorten. Trends zijn weergegeven over een periode vanaf 1990 of vanaf het jaar ná 1990 waarop betrouwbare tellingen van de betreffende soort beschikbaar zijn. Trends zijn tevens weergegeven over de laatste 12 jaar.

De landelijke trend van broedvogels is gebaseerd op verschillende typen steekproef-tellingen waarvan de gegevens gecombineerd worden. De basis van de tellingen wordt gevormd door territoriumkarteringen in meetpunten van circa 50-200 ha, waarbij territoria van broedparen worden bepaald door herhaalde bezoeken van de meetpunten in het broedseizoen. Er zijn echter ook aanvullende methoden voor soorten waarvoor deze methode minder of niet geschikt is, bijvoorbeeld punttellingen voor stadsvogels.

De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 12 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker. Indexcijfers per jaar worden in een afzonderlijke tabel weergegeven (zie paragraaf 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Status van de cijfers:
Ieder jaar komen nieuwe telgegevens beschikbaar die worden verwerkt bij de (her-)berekening van trends. Door deze toegevoegde jaarcijfers en eventuele nalevering van telgegevens van voorgaande jaren kunnen de trendclassificaties bij updates veranderen. Dit kan met name het geval zijn voor de trendclassificatie over de laatste 12 jaar, omdat de periode waarover de berekening plaatsvindt verschuift.

Wijzigingen per 4 november 2022
Trendclassificaties van 2021 zijn toegevoegd.
Bij de trendberekeningen is gebruik gemaakt van verbeterde populatiegegevens van broedvogels in de vogelatlas van 2018 (zie paragraaf 3). Deze hebben geleid tot herschikking van deelgebieden van Nederland en wijzigingen in de onderlinge weging van de telresultaten in die gebieden. Deze weging vindt plaats ter correctie van verschillen in steekproefdichtheid in de deelgebieden. Hoewel indexwaarden van een groot deel van de soorten in grotere mate gewijzigd zijn dan gebruikelijk bij een update, heeft dit voor de trendclassificaties in deze tabel nauwelijks gevolgen.

Wijzigingen per 10 november 2021:
Trendclassificaties van het jaar 2019 en 2020 zijn toegevoegd.
Er zijn zeven extra soorten (Europese Kanarie, Graszanger, Houtsnip, Kleinst Waterhoen, Kraanvogel, Oehoe en Witwangstern) opgenomen, omdat de tellingen daarvan inmiddels betrouwbare trends opleveren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt jaarlijks geactualiseerd. De eerstvolgende update verschijnt in oktober 2022.

Toelichting onderwerpen

Trendklasse 1990 tot heden
1990 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.
Trendklasse laatste 12 jaar
2008 tot en met 2017
De trends worden in deze tabel weergegeven aan de hand van de trendclassificatie. Deze wordt bepaald over een reeks van jaren met behulp van de jaarlijkse indexcijfers van de soorten. Indexcijfers per jaar hebben een brede betrouwbaarheidsmarge, waardoor op grond daarvan niet zonder meer geconcludeerd kan worden of een soort significant in aantal is toe- of afgenomen. Of de populatie van een soort is toe- of afgenomen, wordt daarom apart berekend over de hele reeks van jaren en de meest recente periode van 10 jaar. De toe- of afname wordt vervolgens geclassificeerd als sterk, indien de gemiddelde jaarlijkse verandering méér dan 5% bedraagt of matig als de verandering ook kleiner kan zijn dan 5%. Indien geen toe- of afname kan worden aangetoond maar de gemiddelde jaarlijkse verandering kleiner of gelijk is aan 5%, dan wordt deze beoordeeld als stabiel. Wanneer geen toe- of afname kan worden aangetoond en de trend ook niet als stabiel kan worden beschouwd, dan wordt deze geclassificeerd als onzeker.