Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Kolen en koolproducten Perioden Energieaanbod Totaal aanbod (mln kg) Energieaanbod Productie (mln kg) Energieaanbod Herwonnen producten (mln kg) Energieaanbod Invoer, totaal (mln kg) Energieaanbod Waaronder uit niet-EU-landen (mln kg) Energieaanbod Uitvoer (mln kg) Energieaanbod Beginvoorraad (mln kg) Energieaanbod Eindvoorraad (mln kg) Energieaanbod Voorraadmutatie (mln kg) Statistische verschillen (mln kg)
Steenkool 2021 maart* 660 752 752 597 689 -92
Steenkool 2021 april* 562 523 523 689 649 40
Steenkool 2021 mei* 523 466 466 649 592 57
Steenkool 2021 juni* 481 493 493 592 604 -11
Steenkool 2021 juli* 820 823 823 604 607 -3
Steenkool 2021 augustus* 822 816 816 607 601 6
Steenkool 2021 september* 722 647 647 601 526 75
Steenkool 2021 oktober* 959 1.037 1.037 526 604 -78
Steenkool 2021 november* 894 731 731 604 441 163
Steenkool 2021 december* 1.013 1.118 1.118 441 546 -104
Steenkool 2022 januari* 855 996 996 546 686 -141 0
Steenkool 2022 februari* 587 584 584 686 683 3 0
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 maart* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 april* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 mei* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juni* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 juli* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 augustus* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 september* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 oktober* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 november* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2021 december* 1 1
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2022 januari* 2 2
Bruinkool en bruinkoolbriketten 2022 februari* 2 2
Cokesovencokes 2021 maart* 170 157 1 0 45 32 12
Cokesovencokes 2021 april* 138 152 1 0 32 47 -15
Cokesovencokes 2021 mei* 172 162 5 3 47 42 6
Cokesovencokes 2021 juni* 132 154 20 12 42 84 -43
Cokesovencokes 2021 juli* 151 163 5 3 84 101 -17
Cokesovencokes 2021 augustus* 180 163 0 0 101 84 17
Cokesovencokes 2021 september* 136 157 0 0 84 105 -21
Cokesovencokes 2021 oktober* 162 164 3 105 104 1
Cokesovencokes 2021 november* 151 154 104 107 -2
Cokesovencokes 2021 december* 146 164 0 107 125 -18
Cokesovencokes 2022 januari* 171 162 4 3 124 119 6
Cokesovencokes 2022 februari* 143 143 3 2 10 119 112 7 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes. De berekening van het aanbod is: productie plus herwonnen producten plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie is gelijk aan de hoeveelheid steenkool, bruinkool + bruinkoolbriketten en cokesovencokes die in Nederland is verbruikt. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de verbruikersgroepen energiebedrijven, cokesfabrieken, industrie, ijzer- en staalindustrie en overige verbruikers. Deze tabel is een herontwerp.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
- tot en met 2019 definitief;
- 2020 nader voorlopig;
- 2021 voorlopig.

Wijzigingen per 29 april 2022:
Voorlopige cijfers over februari 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 december 2021:
De cijfers voor 2019 zijn definitief geworden. De cijfers voor 2015 tot en met 2018 zijn gereviseerd. De belangrijkste aanpassing is een verlaging van zowel de invoer als de uitvoer van cokes van enkele tientallen miljoenen kg op jaarbasis (overeenkomend met circa 2% van het verbruik).

Wijzigingen per 16 september 2021:
De cijfers van uitvoer zijn aangepast vanaf jaar 2015. De uitvoercijfers van steenkool en bruinkool zijn aangepast van 0 naar blanco, conform internationale richtlijn over energiestatistiek.
Er kan geen sprake zijn van uitvoer van een energiedrager, als deze niet in dit land geproduceerd of gewonnen wordt.

Wijzigingen per 24 december 2020
Door een nieuwe methodiek in de berekening van de in- en uitvoercijfers zijn de cijfers iets gewijzigd. Ook de methodiek voor de berekening van bruinkool en –briketten is aangepast, er is meer rekening gehouden met seizoenseffecten. Daarnaast zijn ook de cijfers van oktober 2020 toegevoegd.

Wijzigingen per 28 februari 2019
Geen dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van tabel Kolen en koolproductenbalans; aanbod en verbruik 1990-2018 (zie paragraaf 3). Aanleiding hiervoor is een verzoek van Eurostat waarbij de statistische verordening zo geïnterpreteerd wordt dat invoer van steenkool alleen betrekking heeft op steenkool voor binnenlands verbruik. Als gevolg daarvan is de uitvoer van steenkool nihil. Het verbruik van steenkool is niet aangepast. Het is niet goed mogelijk de maanden, kwartalen en jaarcijfers terug te leggen voor verslagjaar 2014 en eerder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Energieaanbod
De hoeveelheid energie die beschikbaar komt voor verbruik in Nederland.
Totaal aanbod
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (productie plus herwonnen producten plus invoer en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer).
Productie
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit een andere energiedrager.
Herwonnen producten
Slib en afval van schalie gewonnen uit mijnen.
Invoer, totaal
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Waaronder uit niet-EU-landen
Aanvoer van energiedragers vanuit landen die niet tot de Europese Unie (EU) horen.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid kool en koolproducten aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.