Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Zelfstandigen met bedrijfsvermogen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Vermogen van zelfstandigen Zelfstandigen met bedrijfsvermogen (x 1 000) Zelfstandige, alle inkomens Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomens Vermogen van zelfstandigen Mediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro)
Zelfstandige 663 Vermogensbeheer 2022* 1,1 977,3 455,0 1,3 995,7 441,2
Zelfstandige 6630 Vermogensbeheer 2022* 1,1 977,3 455,0 1,3 995,7 441,2
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 663 Vermogensbeheer 2022* 0,9 965,2 437,5 1,1 983,9 415,7
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,9 965,2 437,5 1,1 983,9 415,7
Zelfstandige met personeel (zmp) 663 Vermogensbeheer 2022* 0,2 1.019,6 512,5 0,2 1.086,9 531,8
Zelfstandige met personeel (zmp) 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,2 1.019,6 512,5 0,2 1.086,9 531,8
Meewerkend gezinslid 663 Vermogensbeheer 2022* 0,0 . . 0,0 . .
Meewerkend gezinslid 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,0 . . 0,0 . .
Ondernemer 663 Vermogensbeheer 2022* 1,1 980,8 455,1 1,3 998,2 441,5
Ondernemer 6630 Vermogensbeheer 2022* 1,1 980,8 455,1 1,3 998,2 441,5
Ondernemer zonder personeel 663 Vermogensbeheer 2022* 0,9 965,2 437,5 1,1 983,9 415,7
Ondernemer zonder personeel 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,9 965,2 437,5 1,1 983,9 415,7
Zelfstandig ondernemer 663 Vermogensbeheer 2022* 0,1 . . 0,1 555,2 .
Zelfstandig ondernemer 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,1 . . 0,1 555,2 .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 663 Vermogensbeheer 2022* 0,1 . . 0,1 . .
Zelfstandig ondernemer zonder personeel 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,1 . . 0,1 . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 663 Vermogensbeheer 2022* 0,0 . . 0,0 . .
Zelfstandig ondernemer met personeel 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,0 . . 0,0 . .
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 663 Vermogensbeheer 2022* 1,1 1.025,1 497,5 1,2 1.060,2 481,0
Directeur-grootaandeelhouder (dga) 6630 Vermogensbeheer 2022* 1,1 1.025,1 497,5 1,2 1.060,2 481,0
Dga zonder personeel 663 Vermogensbeheer 2022* 0,9 1.004,4 468,9 1,1 1.043,4 455,5
Dga zonder personeel 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,9 1.004,4 468,9 1,1 1.043,4 455,5
Dga met personeel 663 Vermogensbeheer 2022* 0,2 1.120,6 543,2 0,2 1.152,3 546,2
Dga met personeel 6630 Vermogensbeheer 2022* 0,2 1.120,6 543,2 0,2 1.152,3 546,2
Overige zelfstandige 663 Vermogensbeheer 2022* . . . . . .
Overige zelfstandige 6630 Vermogensbeheer 2022* . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Overige zelfstandigen worden tot en met 2-digit SBI niveau geclassificeerd. Op basis van beschikbare gegevens is een gedetailleerdere indeling niet mogelijk. Hierdoor kan het voorkomen dat opgetelde aantallen zelfstandigen op 3-digit niveau of dieper lager uitvallen dan het overkoepelende 2-digit totaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 maart 2022:
De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari.

Wijzigingen per 26 juli 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd. Ook is de typering van zelfstandigen zodanig aangepast dat alle zelfstandigen met personeel in dienst als zmp'er worden aangemerkt (voorheen werd hierbij enkel naar de voornaamste inkomensbron gekeken).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2023 komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Zelfstandigen met bedrijfsvermogen
Het aantal zelfstandigen in een huishouden waarvan tenminste één van de leden bedrijfsvermogen bezit; vermogen van de eigen onderneming of aanmerkelijk belang.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Mediaan bedrijfsvermogen
Het bedrijfsvermogen van een huishouden is de som van het aanmerkelijk belang van directeur-grootaandeelhouders en het ondernemingsvermogen van zelfstandig ondernemers. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Zelfstandige, alle inkomens
Alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Zelfstandigen met bedrijfsvermogen
Het aantal zelfstandigen in een huishouden waarvan tenminste één van de leden bedrijfsvermogen bezit; vermogen van de eigen onderneming of aanmerkelijk belang.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Mediaan bedrijfsvermogen
Het bedrijfsvermogen van een huishouden is de som van het aanmerkelijk belang van directeur-grootaandeelhouders en het ondernemingsvermogen van zelfstandig ondernemers. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.