Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Nederlandse economie Energiedragers Perioden Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ)
19 Aardolie-industrie Totaal energiedragers 2019 4.251,9
19 Aardolie-industrie Inputs fossiele niet- hernieuw. Energie 2019 .
19 Aardolie-industrie Kernenergie 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Waterkracht 2019 .
19 Aardolie-industrie Windenergie 2019 .
19 Aardolie-industrie Zonne-energie 2019 .
19 Aardolie-industrie Inputs hernieuwbare bio-energie 2019 .
19 Aardolie-industrie Inputs overige hernieuwbare energie 2019 .
19 Aardolie-industrie Steenkool 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Bruinkool en turf 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Hoogovengas 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Overige koolproducten 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Aardoliegrondstoffen 2019 2.592,6
19 Aardolie-industrie Aardgas 2019 41,6
19 Aardolie-industrie Fossiel deel motorbenzine 2019 1,5
19 Aardolie-industrie Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 2019 14,1
19 Aardolie-industrie Nafta 2019 715,4
19 Aardolie-industrie Fossiel deel autodiesel 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Gasolie en lichte stookolie 2019 110,2
19 Aardolie-industrie Stookolie 2019 343,1
19 Aardolie-industrie Petroleum 2019 .
19 Aardolie-industrie Raffinaderijgas, ethaan en LPG 2019 104,7
19 Aardolie-industrie Overige aardolieproducten 2019 274,6
19 Aardolie-industrie Hout, houtafval, houtskool, e.d. 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Vloeibare biobrandstoffen 2019 34,8
19 Aardolie-industrie Biogas 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Elektriciteit 2019 9,1
19 Aardolie-industrie Stoom en/of warm water 2019 10,3
19 Aardolie-industrie Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2019 0,0
19 Aardolie-industrie Niet-hernieuwbaar afval 2019 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn volgtijdelijk vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wijzigingen per oktober 2021:
De cijfers voor 2019 zijn toegevoegd

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).