Overheidsbalans; activa en passiva

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de (eind)balans van de sector overheid. Dit geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het vermogen van de overheid. De bezittingen bestaan uit financiële activa (bijvoorbeeld leningen) en niet-financiële activa (zoals bedrijfsgebouwen of grond-, weg- en waterbouwkundige werken). De schulden plus het vermogen vormen de passiva van de balans. De balansposten worden in het algemeen tegen marktwaarde gewaardeerd. De marktwaarde geeft het bedrag weer waarvoor een activum verkocht kan worden. Indien er geen markt bestaat voor een activum wordt een zo goed mogelijke benadering gegeven van de marktwaarde. Financiële balansposten die niet op de markt verhandeld worden zoals chartaal geld, deposito's, leningen, handelskredieten en transitoria worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

De Overheidsbalans is geconsolideerd op het niveau van de overheid. Dat wil zeggen dat de vorderingen en schulden tussen overheidsinstellingen onderling zijn geëlimineerd.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de overheidsrekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2021 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2020 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2022:
Cijfers over het jaar 2021 zijn beschikbaar.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
De cijfers over het jaar 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel wordt elk jaar in de zomer (juli/augustus) geactualiseerd. Dan worden de cijfers over het voorafgaande jaar toegevoegd, en de voorlopige jaarcijfers herzien.
Informatie over het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.

Een economisch actief (meervoud activa) is een waardeobject waarvan het bezit of gebruik gedurende een bepaalde tijd de economische eigenaar baten oplevert. Het is een middel om waarde mee te nemen van de ene verslagperiode naar de volgende.
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
AN Totaal niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves en duurzame consumptiegoederen.
AN11 Vaste activa
Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen en software.
AN111 Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning (inclusief bijgebouwen). Voorbeelden zijn: kazernes, ambtswoningen en andere gebouwen die voor permanente bewoning zijn bestemd.
AN1121 Bedrijfsgebouwen
Andere gebouwen dan woningen bestemd voor de huisvesting van de onderneming. Inclusief historische monumenten die als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt. Voorbeelden: opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, hotels, restaurants, scholen en ziekenhuizen.
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundig..
AN1122 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken.

Andere bouwwerken dan gebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt. Voorbeelden: autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en elektriciteitsleidingen. Het bouwrijp maken van grond valt er ook onder.
AN1123 Overdrachtskosten op grond
Kosten in verband met de eigendomsoverdracht van grond.
AN1131 Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: Auto's, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
AN1131A Personenauto's
Auto's die voor het vervoer van personen bedoeld zijn.
AN1131B Overige wegvervoermiddelen
Alle wegvervoermiddelen met uitzondering van personenauto's.