Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Media Nederland 2020* 26 443 -417 1 25 -24
Media Noord-Nederland (LD) 2020* 3 38 -34 2 22 -20
Media Oost-Nederland (LD) 2020* 7 95 -89 2 26 -24
Media West-Nederland (LD) 2020* 10 236 -226 1 28 -27
Media Zuid-Nederland (LD) 2020* 5 74 -68 1 20 -19
Media Groningen (PV) 2020* 1 9 -8 1 15 -14
Media Fryslân (PV) 2020* 0 15 -15 1 23 -23
Media Drenthe (PV) 2020* 2 14 -12 4 28 -24
Media Overijssel (PV) 2020* 3 33 -30 2 28 -26
Media Flevoland (PV) 2020* 3 17 -14 8 41 -34
Media Gelderland (PV) 2020* 1 45 -44 0 22 -21
Media Utrecht (PV) 2020* 1 36 -35 1 27 -26
Media Noord-Holland (PV) 2020* 2 83 -81 1 29 -28
Media Zuid-Holland (PV) 2020* 6 107 -101 2 29 -27
Media Zeeland (PV) 2020* 1 10 -9 1 25 -23
Media Noord-Brabant (PV) 2020* 3 48 -45 1 19 -18
Media Limburg (PV) 2020* 2 25 -23 2 23 -21
Media Oost-Groningen (CR) 2020* 0 3 -3 1 25 -24
Media Delfzijl en omgeving (CR) 2020* 0 1 -1 2 21 -20
Media Overig Groningen (CR) 2020* 1 4 -4 1 11 -9
Media Noord-Friesland (CR) 2020* 0 8 -8 1 25 -24
Media Zuidwest-Friesland (CR) 2020* 0 3 -3 1 23 -22
Media Zuidoost-Friesland (CR) 2020* 0 4 -4 0 22 -21
Media Noord-Drenthe (CR) 2020* 1 6 -5 5 32 -26
Media Zuidoost-Drenthe (CR) 2020* 0 4 -4 2 25 -23
Media Zuidwest-Drenthe (CR) 2020* 1 4 -3 6 26 -21
Media Noord-Overijssel (CR) 2020* 1 11 -11 1 30 -28
Media Zuidwest-Overijssel (CR) 2020* 1 7 -6 9 45 -36
Media Twente (CR) 2020* 1 15 -14 1 23 -22
Media Veluwe (CR) 2020* 0 18 -17 0 25 -25
Media Achterhoek (CR) 2020* 1 8 -8 1 21 -20
Media Arnhem/Nijmegen (CR) 2020* 0 15 -15 0 20 -20
Media Zuidwest-Gelderland (CR) 2020* 0 4 -4 0 17 -17
Media Utrecht (CR) 2020* 1 36 -35 1 27 -26
Media Kop van Noord-Holland (CR) 2020* 0 9 -8 1 23 -22
Media Alkmaar en omgeving (CR) 2020* 0 7 -6 2 28 -26
Media IJmond (CR) 2020* 0 5 -5 0 26 -26
Media Agglomeratie Haarlem (CR) 2020* 1 8 -7 3 33 -30
Media Zaanstreek (CR) 2020* 0 3 -3 0 20 -20
Media Groot-Amsterdam (CR) 2020* 0 46 -45 0 33 -33
Media Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2020* 0 6 -5 1 23 -21
Media Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2020* 1 11 -11 1 26 -25
Media Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2020* 3 34 -30 4 38 -34
Media Delft en Westland (CR) 2020* 0 7 -7 0 29 -28
Media Oost-Zuid-Holland (CR) 2020* 1 6 -5 2 18 -16
Media Groot-Rijnmond (CR) 2020* 1 41 -40 1 28 -28
Media Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2020* 0 8 -8 1 23 -21
Media Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2020* 0 3 -3 1 25 -24
Media Overig Zeeland (CR) 2020* 1 7 -6 2 25 -23
Media West-Noord-Brabant (CR) 2020* 1 9 -8 2 15 -12
Media Midden-Noord-Brabant (CR) 2020* 0 12 -12 1 25 -25
Media Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2020* 1 15 -14 1 23 -22
Media Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2020* 1 12 -11 1 15 -14
Media Noord-Limburg (CR) 2020* 0 6 -6 1 20 -20
Media Midden-Limburg (CR) 2020* 1 5 -5 2 23 -20
Media Zuid-Limburg (CR) 2020* 1 14 -13 2 23 -22
Media Flevoland (CR) 2020* 3 17 -14 8 41 -34
Media Minder dan 5 000 inwoners 2020* 0 1 0 6 45 -39
Media 5 000 tot 10 000 inwoners 2020* 0 2 -2 0 22 -21
Media 10 000 tot 20 000 inwoners 2020* 1 20 -19 1 20 -18
Media 20 000 tot 50 000 inwoners 2020* 8 126 -118 1 21 -20
Media 50 000 tot 100 000 inwoners 2020* 6 96 -90 2 25 -24
Media 100 000 tot 150 000 inwoners 2020* 4 50 -47 2 31 -29
Media 150 000 tot 250 000 inwoners 2020* 5 57 -53 2 23 -21
Media 250 000 inwoners of meer 2020* 2 91 -89 1 38 -37
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse (aantal inwoners) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
In 2017 zijn de beleidsterreinen herzien en worden deze taakvelden genoemd (voorheen functies), een directe vergelijking van de beleidsterreinen met voorgaande jaren is daardoor niet meer mogelijk. In de administraties 2017 en 2018 van de gemeenten wordt de typering van de lasten en baten naar taakveld soms nog herzien, hierdoor kunnen tussen 2017 en 2018 (kleine) verschuivingen tussen taakvelden voorkomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 16 december 2021:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke jaarrekening in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het Rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in miljoenen euro's.
Gemeentelijke jaarrekening euro/inwoner
Gemeentelijke jaarrekening in euro/inwoner.
Cijfers op basis van de gemeentelijke jaarrekeningen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke jaarrekening in euro's per inwoner.