Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Geschillen Verloren arbeidsdagen (x 1000) Betrokken werknemers (x 1000)
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 0 0,0 0,0
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 6 2,1 0,3
H Vervoer en opslag 2020 3 0,2 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 0 0,0 0,0
O-Q Overheid en zorg 2020 . . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 0 0,0 0,0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 0 0,0 0,0
S Overige dienstverlening 2020 0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar economische activiteit (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 30 apri 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2022 worden de cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking.
In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden niet in cao, werktijd en loonsverhoging en andere loonkwesties. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties of bedrijfssluitingen.
Verloren arbeidsdagen
Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers. Het aantal voltijdswerknemers bij de staking wordt berekend door het aantal verloren arbeidsuren te delen door de tijdsduur van de staking.