Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties; nr

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Bbp, volumemutaties (%)
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2021* 5,0
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 4,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
B Delfstoffenwinning Gelderland (PV) 2021*
B Delfstoffenwinning Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Gelderland (PV) 2021*
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
C Industrie Gelderland (PV) 2021*
C Industrie Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
D Energievoorziening Gelderland (PV) 2021*
D Energievoorziening Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Gelderland (PV) 2021*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
F Bouwnijverheid Gelderland (PV) 2021*
F Bouwnijverheid Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
G-I Handel, vervoer en horeca Gelderland (PV) 2021*
G-I Handel, vervoer en horeca Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
J Informatie en communicatie Gelderland (PV) 2021*
J Informatie en communicatie Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
K Financiële dienstverlening Gelderland (PV) 2021*
K Financiële dienstverlening Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Gelderland (PV) 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
M-N Zakelijke dienstverlening Gelderland (PV) 2021*
M-N Zakelijke dienstverlening Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
O-Q Overheid en zorg Gelderland (PV) 2021*
O-Q Overheid en zorg Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Gelderland (PV) 2021*
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Zuidwest-Gelderland (CR) 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Regionale rekeningen geven een op de nationale rekeningen aansluitende kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio's binnen een land. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden. Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidene regio's.
Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten van het bruto binnenlands product. Het is in de regionale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit twee gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie en vanuit de het inkomen. De volume ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: 2 maal per jaar.

Status van de cijfers:
De jaren 1996 tot en met 2019 zijn definitief, de jaren 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2022:
De flashraming 2021 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In oktober 2022 komen het definitieve verslagjaar 2020 en het voorlopig verslagjaar 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Bbp, volumemutaties
Volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp). Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op twee manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.