Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kerncijfers

Marges Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Opdrachten/orders Orderontvangst afgelopen 3 mnd (%) Opdrachten/orders Orderontvangst komende 3 mnd (%)
Waarde Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 3e kwartaal 15,9 3,8
Waarde 33 Reparatie en installatie van machines 2022 3e kwartaal 13,1 3,0
Waarde 63 Diensten op het gebied van informatie 2022 3e kwartaal -7,1 14,5
Waarde L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 0,7 1,2
Waarde 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 0,7 1,2
Waarde 77 Verhuur van roerende goederen 2022 3e kwartaal 28,6 10,3
Waarde 81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 3e kwartaal 24,1 5,8
Waarde 95 Reparatie van consumentenartikelen 2022 3e kwartaal -12,1 8,0
Ondergrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 3e kwartaal 14,4 2,4
Ondergrens 95%-interval 33 Reparatie en installatie van machines 2022 3e kwartaal 2,0 -9,2
Ondergrens 95%-interval 63 Diensten op het gebied van informatie 2022 3e kwartaal -21,1 2,8
Ondergrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal -6,6 -7,9
Ondergrens 95%-interval 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal -6,6 -7,9
Ondergrens 95%-interval 77 Verhuur van roerende goederen 2022 3e kwartaal 18,2 0,4
Ondergrens 95%-interval 81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 3e kwartaal 16,0 -2,5
Ondergrens 95%-interval 95 Reparatie van consumentenartikelen 2022 3e kwartaal -30,0 -10,8
Bovengrens 95%-interval Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 3e kwartaal 17,3 5,1
Bovengrens 95%-interval 33 Reparatie en installatie van machines 2022 3e kwartaal 24,2 15,1
Bovengrens 95%-interval 63 Diensten op het gebied van informatie 2022 3e kwartaal 7,0 26,1
Bovengrens 95%-interval L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 7,9 10,3
Bovengrens 95%-interval 68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 7,9 10,3
Bovengrens 95%-interval 77 Verhuur van roerende goederen 2022 3e kwartaal 39,0 20,2
Bovengrens 95%-interval 81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022 3e kwartaal 32,1 14,1
Bovengrens 95%-interval 95 Reparatie van consumentenartikelen 2022 3e kwartaal 5,9 26,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie (inclusief onzekerheidsmarges) over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Door middel van een panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren en daarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008). De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd, hebben onder andere betrekking op productie, omzet, prijzen, personeelsomvang, economisch klimaat en winstgevendheid. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2016

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 augustus 2022:
De resultaten van het derde kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 4e kwartaal van 2022, verschijnt naar verwachting medio november 2022.

Toelichting onderwerpen

Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maande toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Orderontvangst afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers dat een toename van de totale orderontvangst meldt minus het gewogen percentage ondernemers dat een afname meldt. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de waarde van de totale orderontvangst in de afgelopen drie maanden.
Orderontvangst komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de orderontvangsten minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de orders in de komende drie maanden.