Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouwgoederen en diensten Perioden Waarde in werkelijke prijzen Output basisprijzen (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Output basisprijzen (%)
Totaal bedrijfstak landbouw 2022* 36.235 -2,1
Totaal landbouwgoederen en diensten 2022* 34.436 -2,2
Totaal producten 2022* 31.404 -2,3
Totaal plantaardige producten 2022* 16.429 -3,4
Granen (incl. zaaigoed), totaal 2022* 718 34,2
Tarwe en spelt, totaal 2022* 558 32,9
Zachte tarwe en spelt 2022* 558 32,9
Rogge en mengkoren 2022* 3 9,8
Gerst 2022* 136 51,1
Haver en mengsels van zomergranen 2022* 3 22,7
Korrelmaïs 2022* 15 -8,2
Andere granen 2022* 2 35,9
Handelsgewassen, totaal 2022* 288 7,0
Oliehoudende zaden en vruchten (incl.... 2022* 6 18,5
Kool- en raapzaad 2022* . .
Andere oliehoudende producten 2022* . .
Eiwitrijke gewassen (incl. zaaigoed) 2022* 15 -8,1
Suikerbieten 2022* 254 8,7
Andere handelsgewassen, totaal 2022* 14 -5,7
Vezelplanten 2022* . .
Andere gewassen: andere 2022* . .
Voedergewassen, totaal 2022* 817 1,0
Voedermaïs 2022* . .
Voederwortels en voederbieten 2022* . .
Andere voedergewassen 2022* . .
Groenten en tuinbouwproducten, totaal 2022* 10.947 -6,3
Verse groenten, totaal 2022* 3.331 -5,4
Bloemkool 2022* . .
Tomaten 2022* . .
Andere verse groenten 2022* . .
Planten en bloemen, totaal 2022* 7.616 -6,7
Kwekerijplanten 2022* . .
Bloemen en sierplanten (incl. kerstbo... 2022* . .
Aanplantingen 2022* . .
Aardappelen (incl. pootgoed) 2022* 2.034 3,6
Fruit, totaal 2022* 852 -0,9
Vers fruit, totaal 2022* . .
Appelen 2022* . .
Peren 2022* . .
Ander vers fruit 2022* . .
Andere plantaardige producten, totaal 2022* 774 -4,0
Zaaigoed 2022* . .
Andere plantaardige producten: andere 2022* . .
Totaal veeteelt 2022* 14.975 -0,7
Dieren, totaal 2022* 6.389 -0,6
Rundvee 2022* 1.841 -5,7
Varkens 2022* 2.980 0,9
Eenhoevigen 2022* 372 18,7
Schapen en geiten 2022* 129 4,2
Pluimvee 2022* 945 -2,7
Andere dieren 2022* 122 -0,6
Dierlijke producten, onbewerkt (totaal) 2022* 8.585 -0,8
Rauwe (onbewerkte) melk 2022* 7.707 1,0
Eieren 2022* 825 -2,0
Andere dierlijke producten, totaal 2022* 54 -63,5
Ruwe wol 2022* . .
Andere dierlijke producten 2022* . .
Totaal diensten 2022* 3.033 -1,3
Landbouwdiensten 2022* . .
Verhuur van melkquota 2022* . .
Totaal niet tot de landbouw behorende... 2022* 1.799 0,5
Verwerking van landbouwproducten, totaal 2022* 123 1,0
Dierlijke producten, bewerkt (totaal) 2022* 123 1,0
Rauwe melk verwerkt tot boter en kaas 2022* 123 1,0
Andere niet-scheidbare nevenactivitei... 2022* 1.676 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de output uit de productierekening van de bedrijfstak landbouw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2020 zijn definitief. Gegevens van de jaren 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 19 december 2022:
De gegevens van de zeer voorlopige raming van 2022 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 6 maanden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd, tegelijkertijd met het verschijnen van de nationale rekeningen. In december komen de zeer voorlopige cijfers van het actuele jaar beschikbaar. Deze gegevens worden door het Landbouw Economisch Instituut in samenspraak met het CBS vastgesteld. Een update van de zeer voorlopige cijfers vindt in januari plaats.
Met ingang van medio 2016 is het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen herzien. In paragraaf 3 wordt verwezen naar aanvullende informatie over deze veranderingen.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.

Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Output basisprijzen
Het totaal aan goederen en diensten dat is geproduceerd, ook wel productie genoemd. Hiervan bestaan drie soorten:
- marktoutput: goederen en diensten die op de markt zijn afgezet of waarvoor dit in de toekomst de bedoeling is
- output voor eigen finaal gebruik: goederen en diensten voor eigen consumptie of voor investeringen door dezelfde bedrijfseenheid als die welke die goederen en diensten heeft geproduceerd
- niet-marktoutput: goederen en diensten die gratis of tegen economisch niet-significante prijzen aan andere eenheden zijn geleverd.

De output wordt hier gewaardeerd tegen basisprijzen. Dit zijn de prijzen die door producenten zelf zijn ervaren: de productgebonden belastingen zijn er vanaf getrokken en de productgebonden subsidies erbij opgeteld. Door de producent afzonderlijk in rekening gebrachte vervoerskosten zijn niet inbegrepen. Ook de waardeverandering van financiële en niet-financiële activa (productiemiddelen) tijdens de verslagperiode zijn niet inbegrepen.

Inbegrepen is de output van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degenen die in buitenlandse handen zijn. Ook overheidsinstanties en andere niet-commerciële instanties behoren hiertoe.