Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Jaarmutatie prijs van arbeid (%)
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 april - 2022 maart* 1,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur. Met de prijsindex arbeid wordt de totale stijging van de loonkosten per gewerkt uur gesplitst in een prijscomponent en een structuureffect.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2001.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2001 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per juli 2022:
Ten opzichte van de vorige versie zijn de uitkomsten over de verslagperiode '2021 april - 2022 maart' toegevoegd en zijn de uitkomsten vanaf de verslagperiode '2019 april - 2020 maart' bijgesteld.

Vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zijn er fluctuaties in de onderliggende cijfers die een effect kunnen hebben op de uitkomsten van de prijs van Arbeid. Vanaf maart 2020 worden de gewerkte uren en de loonkosten door de coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen onevenredig geraakt. De loonkosten gaan fors omlaag door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW-subsidie) en de gewerkte uren dalen ook fors.

In de Arbeidsrekeningen is voor de raming van de gewerkte uren van werknemers en de loonkostensubsidies afgeweken van de reguliere werkwijze. Door de NOW-subsidie, die in maart 2020 van kracht werd, konden werknemers die geen werk meer hadden worden doorbetaald en werd zo het baanverlies beperkt. Hierdoor zijn wel minder uren gewerkt, maar kwam dat niet tot uitdrukking in het geregistreerde aantal uren in de belangrijkste bron voor de Arbeidsrekeningen: het register met de loonaangiften van werkgevers. Als aanvulling zijn daarom gegevens gebruikt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze zijn ingezet bij (delen van) bedrijfstakken die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Bij de raming van de loonkostensubsidies zijn voorschotbedragen en terugbetalingen van de NOW-regeling opgenomen. Bij de raming is gebruik gemaakt van gedetailleerde data van het UWV over de NOW-regeling.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Drie tot vier maanden na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Jaarmutatie prijs van arbeid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.