Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Loonkosten per gewerkt uur (2015=100) Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur (%)
A-U Alle economische activiteiten 2021 januari - 2021 december* 112,2 2,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 januari - 2021 december* 108,6 4,4
B-F Nijverheid en energie 2021 januari - 2021 december* 113,4 2,0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 januari - 2021 december* 113,9 3,3
C Industrie 2021 januari - 2021 december* 114,9 3,5
24-30, 33 Metalektro 2021 januari - 2021 december* 114,0 3,3
F Bouwnijverheid 2021 januari - 2021 december* 112,7 -1,2
G-N Commerciële dienstverlening 2021 januari - 2021 december* 110,8 3,7
G-I Handel, vervoer en horeca 2021 januari - 2021 december* 110,4 3,2
G Handel 2021 januari - 2021 december* 112,7 4,6
H Vervoer en opslag 2021 januari - 2021 december* 108,0 2,0
I Horeca 2021 januari - 2021 december* 96,2 -1,0
J Informatie en communicatie 2021 januari - 2021 december* 117,3 7,5
K Financiële dienstverlening 2021 januari - 2021 december* 112,6 3,3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 januari - 2021 december* 109,2 1,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 januari - 2021 december* 109,2 3,5
M Specialistische zakelijke diensten 2021 januari - 2021 december* 109,0 3,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 januari - 2021 december* 110,3 5,0
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 januari - 2021 december* 113,7 0,6
O-Q Overheid en zorg 2021 januari - 2021 december* 113,7 0,3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 januari - 2021 december* 114,8 1,4
P Onderwijs 2021 januari - 2021 december* 111,4 -1,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 januari - 2021 december* 114,5 0,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 januari - 2021 december* 111,1 4,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur. Met de prijsindex arbeid wordt de totale stijging van de loonkosten per gewerkt uur gesplitst in een prijscomponent en een structuureffect.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2001.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2001 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens over 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per april 2022:
Ten opzichte van de vorige versie zijn de uitkomsten over de verslagperiode '2021 januari - 2021 december' toegevoegd en zijn de uitkomsten vanaf de verslagperiode '2020 april - 2021 maart' bijgesteld.

Vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zijn er fluctuaties in de onderliggende cijfers die een effect kunnen hebben op de uitkomsten van de prijs van Arbeid. Vanaf maart 2020 worden de gewerkte uren en de loonkosten door de coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen onevenredig geraakt. De loonkosten gaan fors omlaag door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW-subsidie) en de gewerkte uren dalen ook fors.

In de Arbeidsrekeningen is voor de raming van de gewerkte uren van werknemers en de loonkostensubsidies afgeweken van de reguliere werkwijze. Door de NOW-subsidie, die in maart 2020 van kracht werd, konden werknemers die geen werk meer hadden worden doorbetaald en werd zo het baanverlies beperkt. Hierdoor zijn wel minder uren gewerkt, maar kwam dat niet tot uitdrukking in het geregistreerde aantal uren in de belangrijkste bron voor de Arbeidsrekeningen: het register met de loonaangiften van werkgevers. Als aanvulling zijn daarom gegevens gebruikt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze zijn ingezet bij (delen van) bedrijfstakken die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Bij de raming van de loonkostensubsidies zijn voorschotbedragen van de NOW-regeling opgenomen. Bij de raming is gebruik gemaakt van gedetailleerde data van het UWV over de NOW-regeling. Deze informatie omvat de perioden van verwachte omzetdalingen en uitbetaalde NOW-subsidies per bedrijf.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Drie tot vier maanden na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
De loonkosten omvatten het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
De loonkosten omvatten het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.