Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over de arbeidsinkomensquote en de componenten waarmee deze wordt berekend. De arbeidsinkomensquote is een maatstaf voor de verdeling van het verdiende inkomen over aanbieders van arbeid (werknemers en zelfstandigen) en kapitaalverstrekkers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018 en 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 juli 2020
De gegevens van het jaar 2019 zijn toegevoegd. De gegevens van de jaren 2017 en 2018 zijn herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na zes maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 18 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsinkomensquote (%) Beloning werknemers (mln euro) Toegerekend arbeidsinkomen (mln euro) Netto exploitatieoverschot/gemengd in... (mln euro) Totale beloning van arbeid (mln euro) Totale beloning van arbeid en kapitaal (mln euro)
M-N Zakelijke dienstverlening 2019* 83,9 72.001 13.207 29.508 85.208 101.509
M Specialistische zakelijke diensten 2019* 86,9 39.463 9.546 16.903 49.009 56.366
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019* 80,2 32.538 3.661 12.605 36.199 45.143
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019* 100,0 34.477 0 0 34.477 34.477
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019* 95,0 10.459 4.031 4.799 14.490 15.258
Bron: CBS.
Verklaring van tekens