Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.961 10.015 11.235 11.287 3.595 3.571 460 537 97 109
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 194 199 240 246 91 98 -13 -17 -2 -3
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 886 887 922 923 363 362 18 17 5 5
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 809 810 842 844 331 329 15 14 4 4
Totaal F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 547 545 618 614 249 252 7 2 2 1
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 2.418 2.429 2.664 2.676 835 825 151 167 3 1
Totaal J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 354 355 395 393 149 147 18 23 4 6
Totaal K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 214 213 222 224 86 83 5 5 1 0
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 76 75 87 86 30 29 -3 -6 0 0
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 2.095 2.142 2.441 2.491 735 737 157 182 59 68
Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* . . . . . . . . . .
Totaal O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 2.755 2.746 3.084 3.069 890 874 99 119 26 30
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 534 533 564 562 207 204 14 15 4 4
Totaal P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 613 607 697 690 203 196 32 42 8 10
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 1.608 1.606 1.823 1.817 480 474 52 62 15 16
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 421 422 562 564 166 165 22 44 -2 1
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.219 8.295 8.747 8.826 2.838 2.802 394 427 81 86
Werknemers A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 102 109 115 122 38 41 1 1 0 0
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 833 835 850 851 333 332 12 13 5 5
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 759 760 773 775 302 301 10 10 4 4
Werknemers F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 339 340 347 348 142 140 10 10 3 3
Werknemers G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 2.127 2.136 2.244 2.254 676 662 133 144 1 -1
Werknemers J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 308 307 317 316 126 124 19 19 3 4
Werknemers K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 209 207 214 216 84 80 4 4 1 0
Werknemers L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 67 67 70 71 24 24 2 2 0 0
Werknemers M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 1.538 1.595 1.666 1.728 561 560 125 136 52 57
Werknemers 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* 672 722 741 798 230 241 84 92 38 42
Werknemers O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 2.438 2.438 2.605 2.598 770 756 70 75 18 20
Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 534 533 564 562 207 204 14 15 4 4
Werknemers P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 545 543 583 579 172 167 29 31 6 7
Werknemers Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 1.359 1.362 1.458 1.457 391 385 27 29 8 9
Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 259 262 319 321 84 82 18 23 -3 -3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.741 1.720 2.488 2.461 757 770 66 109 16 23
Zelfstandigen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 92 90 125 124 54 57 -14 -18 -1 -3
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 52 53 72 72 30 29 5 4 1 0
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 50 50 69 69 29 28 5 3 1 1
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 208 205 271 266 107 112 -3 -8 -2 -2
Zelfstandigen G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 291 294 420 423 158 163 18 23 2 2
Zelfstandigen J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 47 48 78 77 23 23 0 4 0 2
Zelfstandigen K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 5 6 8 8 3 3 1 1 0 0
Zelfstandigen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 9 8 17 15 5 5 -4 -8 0 0
Zelfstandigen M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 558 547 775 763 174 177 32 45 7 11
Zelfstandigen 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* . . . . . . . . . .
Zelfstandigen O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 317 308 479 471 120 118 28 45 8 10
Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zelfstandigen P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 68 64 114 111 31 28 3 12 2 3
Zelfstandigen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 249 244 365 360 89 89 25 33 7 7
Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 162 161 244 243 83 83 4 21 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
De gegevens van 2019 tot en met 2021 zijn herzien. De gegevens van de reguliere raming van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd