Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.900 9.968 11.177 11.244 3.669 3.610 443 518 106 127
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 180 187 224 233 82 85 -15 -18 -1 -3
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 876 878 909 910 369 358 15 14 4 4
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 800 802 831 833 336 327 12 11 3 3
Totaal F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 532 532 594 594 237 235 7 1 1 1
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 2.416 2.431 2.656 2.675 859 860 142 158 10 12
Totaal J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 355 357 397 394 153 147 18 23 2 6
Totaal K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 222 221 231 230 92 88 5 5 1 1
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 75 75 85 84 30 29 -3 -7 0 0
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 2.102 2.149 2.454 2.504 758 758 158 183 65 77
Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* . . . . . . . . . .
Totaal O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 2.733 2.726 3.070 3.057 919 882 95 116 25 28
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 531 530 561 560 213 204 14 14 3 3
Totaal P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 603 598 695 689 209 198 31 42 9 10
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 1.598 1.598 1.814 1.809 496 479 50 60 13 15
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 408 412 557 562 170 169 20 42 -2 1
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.205 8.284 8.741 8.826 2.943 2.874 377 409 89 102
Werknemers A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 101 108 114 121 39 40 0 0 -1 -1
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 830 830 846 847 344 334 10 10 3 3
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 755 756 770 771 312 302 8 8 2 2
Werknemers F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 338 339 346 347 147 141 9 9 3 3
Werknemers G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 2.125 2.139 2.241 2.260 702 698 124 134 7 8
Werknemers J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 306 305 316 315 131 125 19 19 3 3
Werknemers K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 215 215 221 220 89 85 4 4 1 1
Werknemers L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 66 67 70 71 25 24 1 1 0 0
Werknemers M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 1.538 1.590 1.669 1.729 582 580 126 138 59 68
Werknemers 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* 682 727 753 806 246 254 86 95 50 57
Werknemers O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 2.428 2.429 2.599 2.593 797 762 67 71 16 18
Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 531 530 561 560 213 204 14 14 3 3
Werknemers P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 544 542 582 578 179 169 28 30 6 7
Werknemers Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 1.353 1.357 1.456 1.455 405 388 25 27 7 8
Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 259 262 318 322 87 85 17 21 -3 -3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.695 1.684 2.436 2.418 726 736 66 109 17 26
Zelfstandigen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 80 79 110 112 43 45 -15 -18 -1 -2
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 47 47 62 63 25 25 5 4 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 46 46 61 61 25 24 5 3 1 1
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 194 193 248 247 91 94 -3 -8 -2 -2
Zelfstandigen G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 291 292 415 415 157 162 18 23 3 4
Zelfstandigen J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 49 51 80 79 22 22 0 4 -1 2
Zelfstandigen K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 7 7 10 9 3 3 1 1 0 0
Zelfstandigen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 8 8 15 13 5 5 -4 -8 0 0
Zelfstandigen M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 564 559 785 776 176 178 32 46 7 9
Zelfstandigen 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* . . . . . . . . . .
Zelfstandigen O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 305 297 471 465 121 119 28 45 9 10
Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zelfstandigen P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 60 56 113 111 31 28 3 12 3 3
Zelfstandigen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 245 241 358 354 91 91 25 33 6 7
Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 149 150 239 240 83 84 4 21 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De gegevens van de flashraming van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd