Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 10.191 10.156 11.458 11.443 3.347 3.606 329 375 43 53
Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 199 191 244 235 92 90 -11 -18 -1 -1
Totaal B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal* 895 896 934 934 328 357 25 32 5 7
Totaal C Industrie 2022 3e kwartaal* 818 818 853 853 299 325 21 28 5 6
Totaal F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal* 564 561 633 632 229 246 19 20 8 9
Totaal G-I Handel, vervoer en horeca 2022 3e kwartaal* 2.512 2.497 2.778 2.761 810 859 93 106 18 23
Totaal J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal* 363 363 404 406 140 152 17 26 3 4
Totaal K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 216 217 230 230 81 86 6 6 2 2
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal* 80 79 91 90 27 30 3 5 1 1
Totaal M-N Zakelijke dienstverlening 2022 3e kwartaal* 2.174 2.143 2.517 2.491 681 733 85 96 -7 -6
Totaal 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 3e kwartaal* . . . . . . . . . .
Totaal O-Q Overheid en zorg 2022 3e kwartaal* 2.756 2.778 3.061 3.095 797 881 77 80 10 11
Totaal O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal* 538 541 565 570 190 204 14 15 4 4
Totaal P Onderwijs 2022 3e kwartaal* 609 621 682 698 176 200 29 25 4 3
Totaal Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal* 1.609 1.616 1.814 1.827 431 477 34 40 2 4
Totaal R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 3e kwartaal* 431 431 566 569 162 172 14 23 4 3
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 8.391 8.370 8.914 8.907 2.598 2.823 207 220 16 18
Werknemers A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 116 107 129 120 40 39 -1 -1 -1 -1
Werknemers B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal* 838 840 854 856 300 326 14 14 4 4
Werknemers C Industrie 2022 3e kwartaal* 762 764 775 778 271 295 10 11 3 3
Werknemers F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal* 342 343 350 351 129 140 8 9 2 2
Werknemers G-I Handel, vervoer en horeca 2022 3e kwartaal* 2.199 2.191 2.327 2.316 637 687 61 66 13 14
Werknemers J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal* 315 316 324 326 115 125 18 19 3 3
Werknemers K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 209 210 221 220 78 83 5 5 1 2
Werknemers L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal* 67 67 71 71 22 24 1 1 0 0
Werknemers M-N Zakelijke dienstverlening 2022 3e kwartaal* 1.600 1.572 1.728 1.702 516 559 45 48 -15 -15
Werknemers 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 3e kwartaal* 716 690 788 762 218 231 10 11 -16 -17
Werknemers O-Q Overheid en zorg 2022 3e kwartaal* 2.432 2.452 2.578 2.612 683 756 46 48 6 7
Werknemers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal* 538 541 565 570 190 204 14 15 4 4
Werknemers P Onderwijs 2022 3e kwartaal* 537 549 569 585 150 169 19 20 2 2
Werknemers Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal* 1.357 1.363 1.444 1.457 342 383 13 14 1 1
Werknemers R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 3e kwartaal* 273 271 333 332 79 84 9 11 2 3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 1.800 1.785 2.544 2.536 749 783 122 155 27 35
Zelfstandigen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 83 84 115 115 52 51 -10 -17 0 0
Zelfstandigen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal* 57 56 80 78 29 31 11 17 2 3
Zelfstandigen C Industrie 2022 3e kwartaal* 56 54 78 75 28 30 11 17 2 3
Zelfstandigen F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal* 222 218 283 281 100 106 10 12 6 7
Zelfstandigen G-I Handel, vervoer en horeca 2022 3e kwartaal* 314 306 451 446 172 173 32 40 6 9
Zelfstandigen J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal* 48 46 80 80 25 26 -1 7 0 1
Zelfstandigen K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal* 7 7 10 9 3 3 1 1 0 0
Zelfstandigen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal* 12 12 20 19 5 6 2 4 1 1
Zelfstandigen M-N Zakelijke dienstverlening 2022 3e kwartaal* 574 571 789 789 165 174 41 48 8 9
Zelfstandigen 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 3e kwartaal* . . . . . . . . . .
Zelfstandigen O-Q Overheid en zorg 2022 3e kwartaal* 324 325 483 483 114 124 31 32 4 4
Zelfstandigen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zelfstandigen P Onderwijs 2022 3e kwartaal* 72 72 113 113 26 31 11 6 2 1
Zelfstandigen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal* 252 253 370 370 88 93 21 26 2 3
Zelfstandigen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 3e kwartaal* 159 160 234 236 83 89 5 12 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 december 2022:
De gegevens van de reguliere raming van het derde kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd