Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Bedrag Loonkosten (mln euro) Beloning van werknemers Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Loonkosten (%) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning per arbeidsvolume Bedrag Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (euro) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per arbeidsjaar Loonkosten per arbeidsjaar (%) Beloning per arbeidsvolume Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Beloning van werknemers per gewerkt uur Loonkosten per gewerkt uur (%)
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 103.227 10,3 15,6 36,4 5,9 2,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 930 7,2 11,3 24,7 5,6 4,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 13.230 7,6 17,3 39,7 6,2 4,6
C Industrie 2022 1e kwartaal* 11.872 7,7 17,1 39,3 6,5 4,5
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 5.070 6,0 16,0 35,8 3,2 0,5
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 20.279 16,3 13,2 30,0 10,0 1,1
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 6.074 12,0 21,3 48,2 5,4 4,5
K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 5.135 5,0 26,7 61,4 3,1 1,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 1.030 5,9 17,8 42,1 3,9 3,0
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 19.263 13,5 15,4 34,3 6,3 4,0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022 1e kwartaal* 5.382 18,6 10,6 23,4 8,3 7,5
O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 29.646 6,7 15,3 38,5 3,8 3,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 9.153 8,2 18,3 44,2 5,7 5,8
P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 6.764 8,0 15,7 39,3 2,7 2,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 13.729 5,1 13,6 35,1 3,0 2,3
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 2.570 18,3 13,0 30,7 12,2 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers, de loonkosten en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. De loonkosten zijn het totaal van lonen, sociale premies ten laste van werkgevers en eindheffingen verminderd met loonkostensubsidies. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen (naar geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers van de beloning van werknemers en de lonen. Daarnaast worden de beloning van werknemers, lonen en loonkosten in verhouding tot het gemiddeld aantal arbeidsjaren en de gewerkte uren gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2019 zijn definitief. De gegevens vanaf 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2022:
De gegevens van 2020 en 2021 zijn herzien. De gegevens van de reguliere raming van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
De totale vergoeding, in geld of in natura, die door een werkgever aan een werknemer verschuldigd is voor de arbeid die deze tijdens een verslagperiode heeft verricht. De beloning van werknemers is gelijk aan het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.

De beloning van werknemers bestaat uit de volgende elementen: lonen en salarissen (inclusief de ingehouden loonbelasting en sociale premies ten laste van de werknemer), bijzondere beloningen (zoals vakantietoeslag), loon in natura, onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten woon-werkverkeer) en sociale premies ten laste van de werkgever (betalingen en afdrachten in het kader van de wettelijke en contractuele sociale zekerheid, zoals pensioenbijdrage).
Bedrag
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Loonkosten
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Ook de crisisheffing, ten laste van werkgevers die werknemers in dienst hadden met lonen boven de 150 duizend euro, werd hiertoe gerekend. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers.
Bedrag
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Beloning van werknemers per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Loonkosten per arbeidsjaar
De loonkosten gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers.
Beloning van werknemers per gewerkt uur
De beloning van werknemers gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.