Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Structuur van de arbeidskosten Wettelijke sociale premies (%) Structuur van de arbeidskosten Contractuele sociale premies (%) Structuur van de arbeidskosten Toegerekende sociale premies (%)
A-U Alle economische activiteiten 10,2 7,0 3,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 11,5 7,1 2,1
01 Landbouw 11,6 7,0 2,1
02 Bosbouw 11,2 12,1 2,3
03 Visserij 7,2 9,4 4,8
B Delfstoffenwinning 6,6 12,3 2,5
06 Winning van aardolie en aardgas 5,5 12,8 2,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 10,4 5,9 3,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 6,9 13,1 2,5
C Industrie 10,7 6,8 3,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 10,7 6,2 4,0
11 Drankenindustrie 9,6 7,3 3,7
12 Tabaksindustrie 9,5 8,6 3,3
13 Textielindustrie 11,2 6,5 4,1
14 Kledingindustrie 10,0 8,1 2,5
15 Leer- en schoenenindustrie 10,9 8,7 2,7
16 Houtindustrie 12,1 5,2 3,8
17 Papierindustrie 11,4 5,4 3,6
18 Grafische industrie 12,2 4,6 3,3
19 Aardolie-industrie 7,4 14,8 3,2
20 Chemische industrie 9,3 6,5 3,7
21 Farmaceutische industrie 10,2 5,6 4,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 11,6 5,9 3,6
23 Bouwmaterialenindustrie 11,2 8,5 5,7
24 Basismetaalindustrie 10,9 6,5 3,5
25 Metaalproductenindustrie 11,1 7,1 3,1
26 Elektrotechnische industrie 9,2 7,7 2,8
27 Elektrische apparatenindustrie 9,7 9,4 2,9
28 Machine-industrie 10,5 6,9 2,9
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 11,3 6,7 3,6
30 Overige transportmiddelenindustrie 10,5 6,3 3,9
31 Meubelindustrie 12,0 4,4 3,1
32 Overige industrie 12,9 6,6 6,7
33 Reparatie en installatie van machines 9,3 7,4 3,4
D Energievoorziening 8,5 6,7 3,5
35 Energiebedrijven 8,5 6,7 3,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 10,7 7,6 3,9
36 Waterleidingbedrijven 9,3 8,5 4,2
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 10,9 7,6 4,0
38 Afvalbehandeling en recycling 11,1 7,4 3,8
39 Sanering en overig afvalbeheer 11,1 7,6 2,9
F Bouwnijverheid 11,0 8,1 3,3
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 10,6 8,8 3,1
42 Grond-, water- en wegenbouw 10,3 7,8 3,6
43 Gespecialiseerde bouw 11,4 7,9 3,3
G Handel 10,7 6,1 2,6
45 Autohandel en -reparatie 11,0 7,2 2,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling 10,1 6,5 2,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 11,9 5,0 2,8
H Vervoer en opslag 11,0 8,3 3,7
49 Vervoer over land 11,9 7,4 3,5
50 Vervoer over water . . .
51 Vervoer door de lucht . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 10,9 7,1 3,6
53 Post en koeriers 11,7 9,2 3,5
I Horeca 13,1 2,9 1,8
55 Logiesverstrekking 12,6 3,1 2,4
56 Eet- en drinkgelegenheden 13,3 2,8 1,6
J Informatie en communicatie 9,7 5,9 2,4
58 Uitgeverijen 10,6 6,2 3,0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 10,2 5,4 2,4
60 Radio- en televisieomroepen 10,5 6,2 3,2
61 Telecommunicatie 9,2 7,0 2,7
62 IT-dienstverlening 9,7 5,6 2,3
63 Diensten op het gebied van informatie 9,5 5,1 1,8
K Financiële dienstverlening 6,8 10,8 2,2
64 Bankwezen 5,8 10,4 1,9
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 8,8 10,1 3,2
66 Overige financiële dienstverlening 7,6 13,4 2,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 9,6 9,2 2,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed 9,6 9,2 2,8
M Specialistische zakelijke diensten 8,1 8,0 2,2
69 Juridische diensten en administratie 8,3 9,2 2,2
70 Holdings en managementadviesbureaus 6,2 8,7 2,0
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 10,0 5,8 2,2
72 Research 9,2 9,5 2,8
73 Reclamewezen en marktonderzoek 9,9 5,8 2,6
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 9,8 5,0 2,3
75 Veterinaire dienstverlening 10,9 5,5 3,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 13,9 3,7 2,1
77 Verhuur van roerende goederen 10,5 7,7 2,2
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 14,7 3,2 1,5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 10,3 3,1 2,7
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 13,3 4,7 3,2
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 13,0 5,3 4,3
82 Overige zakelijke dienstverlening 12,1 1,9 2,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 8,5 8,6 7,0
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 8,5 8,6 7,0
P Onderwijs 9,5 8,2 4,5
85 Onderwijs 9,5 8,2 4,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 10,8 5,9 4,7
86 Gezondheidszorg 9,9 6,3 4,2
87 Verpleging en zorg met overnachting 11,7 5,5 5,4
88 Welzijnszorg zonder overnachting 11,8 5,5 5,0
R Cultuur, sport en recreatie 11,0 5,9 2,8
90 Kunst 10,6 6,6 2,5
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 11,5 7,3 3,1
92 Loterijen en kansspelen 11,4 7,3 3,5
93 Sport en recreatie 10,9 4,6 2,5
S Overige dienstverlening 11,1 6,0 3,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in een aantal componenten (structuur globaal). De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak en bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2016

Wijzigingen per 1 februari 2021:
Bij het onderwerp 'Totaal arbeidskosten' is het onderliggende datatype aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers in de tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over arbeidskosten 2020 verschijnen in 2022.

Toelichting onderwerpen

Structuur van de arbeidskosten
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Wettelijke sociale premies
De premies die werkgevers verschuldigd zijn op grond van een aantal sociale verzekeringswetten, te weten de WIA, de ZVW en de WW.
Contractuele sociale premies
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen). Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de contractuele sociale premies gerekend.
Toegerekende sociale premies
Gegarandeerde beloning bij ziekte, vertrekpremies en ontslagvergoedingen, uitkeringen bij overlijden.