Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mld euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per voltijdeenheid (1 000 euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per gewerkt uur (euro) Arbeidskosten Arbeidskosten per betaald uur (euro) Arbeidskosten Gewerkte uren per voltijdeenheid (uur) Structuur van de arbeidskosten Totaal (opbouw) arbeidskosten (%) Structuur van de arbeidskosten Direct loon (%) Structuur van de arbeidskosten Bijzondere beloningen (%) Structuur van de arbeidskosten Loon voor niet-gewerkte tijd (%) Structuur van de arbeidskosten Loon in natura (%)
A-U Alle economische activiteiten 348,5 59,1 34,72 29,36 1.701 100,0 55,9 10,8 8,4 1,5
A-F Landbouw en nijverheid 65,9 61,5 34,81 29,61 1.767 100,0 57,2 10,2 8,2 1,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 3,0 41,9 22,94 19,88 1.826 100,0 58,5 6,7 11,8 1,6
B Delfstoffenwinning 1,2 122,9 64,37 55,63 1.909 100,0 51,3 19,4 4,2 0,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 46,1 63,3 36,19 30,71 1.748 100,0 56,7 11,9 7,8 1,3
B-F Nijverheid en energie 62,9 62,9 35,69 30,32 1.763 100,0 57,1 10,4 8,0 1,6
C Industrie 40,9 61,7 35,40 30,02 1.742 100,0 56,9 11,7 8,0 1,3
D Energievoorziening 2,0 82,7 48,51 40,47 1.705 100,0 56,5 13,9 6,4 1,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1,9 63,0 33,70 29,35 1.869 100,0 56,1 10,1 8,5 1,4
F Bouwnijverheid 16,8 62,0 34,39 29,31 1.802 100,0 58,3 6,3 8,6 2,4
G-I Handel, vervoer en horeca 69,1 50,0 28,03 24,08 1.782 100,0 55,2 10,1 10,0 2,0
G-N Commerciële dienstverlening 169,3 57,2 32,26 27,77 1.772 100,0 56,6 10,8 8,5 2,1
G Handel 44,8 50,6 28,61 24,67 1.767 100,0 54,9 10,9 9,8 2,1
H Vervoer en opslag 17,8 60,5 32,27 27,59 1.876 100,0 55,8 9,6 8,7 1,6
I Horeca 6,5 32,0 18,68 15,93 1.713 100,0 56,0 6,3 15,0 1,7
J Informatie en communicatie 16,2 72,9 41,24 35,41 1.768 100,0 58,2 12,5 7,0 2,8
K Financiële dienstverlening 22,4 92,0 54,13 46,10 1.700 100,0 55,9 12,5 6,0 2,7
L Verhuur en handel van onroerend goed 3,5 67,9 40,41 34,52 1.681 100,0 55,4 10,1 7,5 1,8
M-N Zakelijke dienstverlening 58,1 54,7 30,73 26,64 1.780 100,0 58,1 10,7 8,3 1,9
M Specialistische zakelijke diensten 31,1 76,5 43,16 37,22 1.772 100,0 57,8 12,3 7,0 2,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 27,1 41,2 23,09 20,08 1.785 100,0 58,5 8,8 9,7 1,4
O-Q Overheid en zorg 104,6 61,5 39,98 32,48 1.538 100,0 54,0 11,3 8,3 0,4
O-U Niet-commerciële dienstverlening 113,3 60,7 39,14 31,92 1.550 100,0 54,2 11,1 8,4 0,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 31,5 70,8 44,56 36,81 1.589 100,0 52,6 12,3 6,6 0,6
P Onderwijs 25,0 65,6 43,29 34,33 1.515 100,0 52,9 11,9 9,1 0,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 48,2 55,0 36,13 29,40 1.523 100,0 55,4 10,3 9,1 0,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 8,6 52,0 31,15 26,39 1.668 100,0 56,6 9,1 9,5 1,3
R Cultuur, sport en recreatie 3,9 51,0 30,26 25,75 1.687 100,0 57,4 8,9 9,5 1,1
S Overige dienstverlening 4,8 52,7 31,91 26,93 1.652 100,0 55,9 9,3 9,4 1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in 2016 in Nederland.
Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per voltijdeenheid, per gewerkt uur, per betaald uur, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over: 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 oktober 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over arbeidskosten 2020 verschijnen in 2022.

Toelichting onderwerpen

Arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Arbeidskosten per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is.
Arbeidskosten per gewerkt uur
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv uren, uren van feestdagen, ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Arbeidskosten per betaald uur
Betaalde uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met adv-uren, niet doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of werkduurverkorting niet-betaalde uren en vermeerderd met betaalde overwerkuren. Deze omschrijving is in overeenstemming met de Eurostat-definitie van betaalde uren, maar wijkt af van de omschrijving die door Arbeidsrekeningen wordt gehanteerd.
Gewerkte uren per voltijdeenheid
Het aantal voltijdeenheden wordt bepaald door per baan van de werknemer de overeengekomen arbeidsuren te delen door de arbeidsduur die behoort bij een voltijdbaan in het bedrijf waar deze werknemer werkzaam is. Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen, ziekte uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen, werkduurverkorting of weersomstandigheden niet-gewerkte uren en vermeerderd met betaalde en onbetaalde overwerkuren.
Structuur van de arbeidskosten
Arbeidskosten:
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Direct loon
De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belastbare vakantiebonnen, de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling, gespaard bedrag levensloopregeling, de werknemersbijdrage pensioen en vut en de vergoedingen voor woon-werkverkeer.
Tot het direct loon worden niet gerekend: bijzondere beloningen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte en tegemoetkomingen in de ziektekosten.
Bijzondere beloningen
De niet-regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren zoals vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkeringen, gratificaties, tantièmes en winstuitkeringen. Ook de onbelaste winstuitkeringen zijn in de bijzondere beloningen begrepen. Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: ontslagvergoedingen
Loon voor niet-gewerkte tijd
Loon dat voor verlofuren, uren van feestdagen, partnerverlof bij bevalling en kort verzuim wordt betaald.
Loon in natura
Tot het loon in natura behoren onder meer maaltijdverstrekkingen met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter, kortingen op producten van werkgevers, optieregelingen en waarde privégebruik auto van de zaak.