Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Belastingen en wettelijke premies Perioden Ontvangen belastingen en wett. premies (mln euro)
Totaal belastingen en wettelijke premies 2022 2e kwartaal* 92.835
Totaal belastingen 2022 2e kwartaal* 56.092
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2022 2e kwartaal* 18.569
Inkomstenbelasting 2022 2e kwartaal* -7.279
Loonbelasting 2022 2e kwartaal* 19.721
Vennootschapsbelasting 2022 2e kwartaal* 10.707
Totaal Accijns 2022 2e kwartaal* 2.795
Accijns op alcohol 2022 2e kwartaal* 93
Accijns op benzine 2022 2e kwartaal* 868
Accijns op bier 2022 2e kwartaal* 131
Accijns op overige minerale oliën 2022 2e kwartaal* 770
Accijns op tabak 2022 2e kwartaal* 842
Accijns op tussenproducten 2022 2e kwartaal* 4
Accijns op wijn en andere mousserende .. 2022 2e kwartaal* 87
Afvalstoffenbelasting 2022 2e kwartaal* 58
Assurantiebelasting 2022 2e kwartaal* 750
Baatbelasting 2022 2e kwartaal* 0
Bankenbelasting (regulier) 2022 2e kwartaal* 119
Bankenbelasting (resolutieheffing) 2022 2e kwartaal* 0
Belasting personenauto's en motorrij... 2022 2e kwartaal* 385
Belastingontvangsten van Caribisch Ned.. 2022 2e kwartaal* 50
Diergezondheidsheffing 2022 2e kwartaal* 6
Dividendbelasting 2022 2e kwartaal* 2.264
Emissierechten 2022 2e kwartaal* 260
Energiebelasting 2022 2e kwartaal* 65
Erf- en schenkbelasting 2022 2e kwartaal* 683
Geluidsheffing burgerluchtvaart 2022 2e kwartaal* 0
Grondwaterbelasting 2022 2e kwartaal* 0
Grondwaterheffing provincies (inclusie.. 2022 2e kwartaal* 3
Heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ) 2022 2e kwartaal* 5
Heffing Depositogarantiestelsel 2022 2e kwartaal* 140
Heffingen op waterverontreiniging 2022 2e kwartaal* 355
Hondenbelasting 2022 2e kwartaal* 11
Inschrijfgelden Kamer van Koophandel 2022 2e kwartaal* 0
Kansspelbelasting 2022 2e kwartaal* 226
Kapitaalbelasting 2022 2e kwartaal* 0
Kolenbelasting 2022 2e kwartaal* 0
Leidingwaterbelasting 2022 2e kwartaal* 83
Loonkostenheffing 2022 2e kwartaal* 134
Mestoverschotheffing rijk 2022 2e kwartaal* 0
Motorrijtuigenbelasting 2022 2e kwartaal* 1.543
Omslagheffing waterschappen 2022 2e kwartaal* 433
Onroerendezaakbelasting 2022 2e kwartaal* 1.210
Opslag duurzame energie 2022 2e kwartaal* 786
Overdrachtsbelasting 2022 2e kwartaal* 1.072
PBO-heffingen 2022 2e kwartaal* 0
Reclamebelasting 2022 2e kwartaal* 9
Rioolrechten 2022 2e kwartaal* 449
Toeristenbelasting 2022 2e kwartaal* 98
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dra.. 2022 2e kwartaal* 56
Verhuurderheffing 2022 2e kwartaal* 202
Vermogensbelasting 2022 2e kwartaal* 0
Verpakkingenbelasting 2022 2e kwartaal* 0
Vliegbelasting 2022 2e kwartaal* 45
Heffingen op woningcorporaties 2022 2e kwartaal* 0
Voorraadheffing aardolieproducten 2022 2e kwartaal* 26
Woonforensenbelasting door gemeenten 2022 2e kwartaal* 11
Overige belastingen 2022 2e kwartaal* 42
Totaal wettelijke premies 2022 2e kwartaal* 36.743
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 2022 2e kwartaal* 0
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 2022 2e kwartaal* 0
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstand... 2022 2e kwartaal* 0
Algemene Kas 2022 2e kwartaal* 0
Algemeen Kinderbijslagfonds 2022 2e kwartaal* 0
Algemeen Nabestaandenfonds 2022 2e kwartaal* 62
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2022 2e kwartaal* 5.101
Arbeidsongeschiktheidskas 2022 2e kwartaal* 0
Algemeen Ouderdomsfonds 2022 2e kwartaal* 9.662
Algemeen Werkloosheidsfonds 2022 2e kwartaal* 2.335
Fonds Langdurige Zorg 2022 2e kwartaal* 6.015
Sectorfondsen 2022 2e kwartaal* 0
Uitvoeringsfonds voor de Overheid 2022 2e kwartaal* 142
Werkhervattingskas 2022 2e kwartaal* 637
Wet Kinderopvang 2022 2e kwartaal* 398
Zorgverzekeringsfonds 2022 2e kwartaal* 12.391
Ziekengeldkassen 2022 2e kwartaal* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten en de ontvangsten van wettelijke sociale premies van de overheid. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort belasting of wettelijke sociale premie. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 2008 voor de belastingen en 1999 voor de wettelijke sociale premies.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 september 2022:
De cijfers over het tweede kwartaal van 2022 zijn beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen belastingen en wett. premies
Door de sector overheid ontvangen belastingen en wettelijke premies.

Belastingen: verplichte betalingen opgelegd door de overheid (nationale of buitenlandse) waar geen individuele tegenprestatie voor de betaler tegenover staat. Belastingen kunnen worden onderscheiden naar belastingen op productie en invoer, belastingen op inkomen, vermogen, enz. en vermogensheffingen.

Wettelijke premies: dit zijn de premies wettelijke sociale verzekeringen en komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden.