Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Belastingen en wettelijke premies Perioden Ontvangen belastingen en wett. premies (mln euro)
Totaal belastingen en wettelijke premies 2022* 365.851
Totaal belastingen 2022* 245.059
Belasting over toegevoegde waarde (BTW) 2022* 70.230
Inkomstenbelasting 2022* 6.680
Loonbelasting 2022* 69.256
Vennootschapsbelasting 2022* 38.274
Totaal Accijns 2022* 10.872
Accijns op alcohol 2022* 376
Accijns op benzine 2022* 3.766
Accijns op bier 2022* 476
Accijns op overige minerale oliën 2022* 3.147
Accijns op tabak 2022* 2.754
Accijns op tussenproducten 2022* 18
Accijns op wijn en andere mousserende .. 2022* 335
Afvalstoffenbelasting 2022* 240
Assurantiebelasting 2022* 3.401
Baatbelasting 2022* 0
Bankenbelasting (regulier) 2022* 471
Bankenbelasting (resolutieheffing) 2022* 0
Belasting personenauto's en motorrij... 2022* 1.476
Belastingontvangsten van Caribisch Ned.. 2022* 210
Diergezondheidsheffing 2022* 15
Dividendbelasting 2022* 5.374
Emissierechten 2022* 1.039
Energiebelasting 2022* 514
Erf- en schenkbelasting 2022* 2.613
Geluidsheffing burgerluchtvaart 2022* 1
Grondwaterbelasting 2022* 0
Grondwaterheffing provincies (inclusie.. 2022* 12
Heffing Bedrijven Investeringszone (BIZ) 2022* 18
Heffing Depositogarantiestelsel 2022* 554
Heffingen op waterverontreiniging 2022* 1.431
Hondenbelasting 2022* 44
Inschrijfgelden Kamer van Koophandel 2022* 0
Kansspelbelasting 2022* 849
Kapitaalbelasting 2022* 0
Kolenbelasting 2022* 0
Leidingwaterbelasting 2022* 309
Loonkostenheffing 2022* 759
Mestoverschotheffing rijk 2022* 2
Motorrijtuigenbelasting 2022* 6.103
Omslagheffing waterschappen 2022* 1.738
Onroerendezaakbelasting 2022* 4.860
Opslag duurzame energie 2022* 2.835
Overdrachtsbelasting 2022* 4.602
PBO-heffingen 2022* 0
Reclamebelasting 2022* 30
Rioolrechten 2022* 1.775
Toeristenbelasting 2022* 311
Solidariteitsbijdrage 2022* 6.433
Verbruiksbelasting op alcoholvrije dra.. 2022* 292
Verhuurderheffing 2022* 918
Vermogensbelasting 2022* 0
Verpakkingenbelasting 2022* 0
Vliegbelasting 2022* 161
Heffingen op woningcorporaties 2022* 0
Voorraadheffing aardolieproducten 2022* 96
Woonforensenbelasting door gemeenten 2022* 41
Overige belastingen 2022* 220
Totaal wettelijke premies 2022* 120.792
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds 2022* 0
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten 2022* 0
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstand... 2022* 0
Algemene Kas 2022* 0
Algemeen Kinderbijslagfonds 2022* 0
Algemeen Nabestaandenfonds 2022* 173
Arbeidsongeschiktheidsfonds 2022* 18.365
Arbeidsongeschiktheidskas 2022* 0
Algemeen Ouderdomsfonds 2022* 25.370
Algemeen Werkloosheidsfonds 2022* 8.376
Fonds Langdurige Zorg 2022* 16.449
Sectorfondsen 2022* 2
Uitvoeringsfonds voor de Overheid 2022* 541
Werkhervattingskas 2022* 2.241
Wet Kinderopvang 2022* 1.433
Zorgverzekeringsfonds 2022* 47.842
Ziekengeldkassen 2022* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten en de ontvangsten van wettelijke sociale premies van de overheid. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort belasting of wettelijke sociale premie. Onder overheid wordt hier verstaan de sector overheid volgens de definitie die in het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010) wordt gebruikt. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 2008 voor de belastingen en 1999 voor de wettelijke sociale premies.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief. De kwartalen van 2020 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2020 hebben de status definitief. De cijfers van 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2021 en de eerste drie kwartalen van 2022 aangepast. Voor 2021 zijn belastingen van de Rijksoverheid en wettelijke premies van de socialezekerheidsfondsen als gevolg van geactualiseerde informatie bijgesteld. Deze bijstellingen zijn in de nationale rekeningen tijdelijk anders verwerkt dan in de overheidsrekeningen. De nationale rekeningen sluiten weer aan op de overheidsrekeningen bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 23 juni 2023.
De solidariteitsbijdrage, een eenmalige nieuwe belasting, is toegevoegd in het vierde kwartaal van 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen belastingen en wett. premies
Door de sector overheid ontvangen belastingen en wettelijke premies.

Belastingen: verplichte betalingen opgelegd door de overheid (nationale of buitenlandse) waar geen individuele tegenprestatie voor de betaler tegenover staat. Belastingen kunnen worden onderscheiden naar belastingen op productie en invoer, belastingen op inkomen, vermogen, enz. en vermogensheffingen.

Wettelijke premies: dit zijn de premies wettelijke sociale verzekeringen en komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden.