Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven van de sector overheid. De uitgaven van de sector overheid bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, betaalde rente, sociale uitkeringen en (aangekochte) natura overdrachten, betaalde subsidies, overige lopende uitgaven en overige kapitaaluitgaven. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De kwartalen van 2018 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2018 hebben de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over kwartalen 2017, 2018 en over 2019 en jaren 2018 en 2019 geactualiseerd.
De cijfers over de kwartalen van 2017 en het jaar 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsuitgaven (mln euro)
Totaal overheidsuitgaven Overheid 2020 1e kwartaal* 86.581
Totaal overheidsuitgaven Centrale overheid 2020 1e kwartaal* 56.118
Totaal overheidsuitgaven Rijksoverheid 2020 1e kwartaal* 54.329
Totaal overheidsuitgaven Overige centrale overheid 2020 1e kwartaal* 6.633
Totaal overheidsuitgaven Lokale overheid 2020 1e kwartaal* 25.997
Totaal overheidsuitgaven Gemeenten 2020 1e kwartaal* 15.163
Totaal overheidsuitgaven Gemeenschappelijke regelingen 2020 1e kwartaal* 2.788
Totaal overheidsuitgaven Provincies 2020 1e kwartaal* 1.575
Totaal overheidsuitgaven Waterschappen 2020 1e kwartaal* 921
Totaal overheidsuitgaven Overige lokale overheden 2020 1e kwartaal* 9.007
Totaal overheidsuitgaven Socialezekerheidsfondsen 2020 1e kwartaal* 32.308
Bron: CBS.
Verklaring van tekens