Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Transacties Institutionele sectoren Perioden Overheidsinkomsten (mln euro)
D2 Belastingen op productie en invoer Overheid 2020* 96.701
D2 Belastingen op productie en invoer Centrale overheid 2020* 90.242
D2 Belastingen op productie en invoer Rijksoverheid 2020* 90.242
D2 Belastingen op productie en invoer Overige centrale overheid 2020* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Lokale overheid 2020* 6.459
D2 Belastingen op productie en invoer Gemeenten 2020* 4.798
D2 Belastingen op productie en invoer Gemeenschappelijke regelingen 2020* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Provincies 2020* 335
D2 Belastingen op productie en invoer Waterschappen 2020* 1.326
D2 Belastingen op productie en invoer Overige lokale overheden 2020* 0
D2 Belastingen op productie en invoer Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Overheid 2020* 9.352
D212 Belastingen op invoer Centrale overheid 2020* 9.352
D212 Belastingen op invoer Rijksoverheid 2020* 9.352
D212 Belastingen op invoer Overige centrale overheid 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Lokale overheid 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Gemeenten 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Gemeenschappelijke regelingen 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Provincies 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Waterschappen 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Overige lokale overheden 2020* 0
D212 Belastingen op invoer Socialezekerheidsfondsen 2020* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de inkomsten van de sector overheid. De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de uitgaven en inkomsten van de subsectoren niet op tot de totale uitgaven en inkomsten van de overheid. Betalingen van bijvoorbeeld het Rijk aan de gemeenten maken deel uit van de uitgaven van het Rijk en de inkomsten van gemeenten. Voor de uitgaven en inkomsten van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers betalingen van de overheid aan de overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995, kwartaalcijfers vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De kwartalen van 2018 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2018 hebben de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 26 maart 2021:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2020 en het jaar 2020 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over eerdere jaren en de eerste drie kwartalen van 2020 aangepast. De aanpassingen zijn nog niet volledig verwerkt in de Nationale rekeningen. Hierdoor sluiten de gegevens tijdelijk niet volledig aan bij de publicaties van de Nationale rekeningen. De cijfers van de overheidsfinanciën en de Nationale rekeningen sluiten weer volledig aan bij het eerstvolgende publicatiemoment, per 24 juni 2021.
In het kader van nieuwe richtlijnen van Eurostat zijn op verzoek van Eurostat cijfers over studieleningen tussentijds aangepast, in afwijking van het reguliere revisiebeleid van de nationale rekeningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Overheidsinkomsten
De inkomsten van de sector overheid bestaan uit belastinginkomsten, ontvangen sociale premies, inkomsten uit productieactiviteiten, overige lopende inkomsten en ontvangen kapitaaloverdrachten.
Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken.