Overheidsfinanciën; kerncijfers


Deze tabel bevat enkele belangrijke gegevens over de financiën van de sector overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. Er kunnen tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995, kwartaalgegevens vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2017 de status definitief. De kwartalen van 2018 hebben de status voorlopig. De jaarcijfers van 2018 hebben de status definitief. De cijfers van 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
De kerncijfertabel is uitgebreid met gegevens over de prijsontwikkeling van de materiële overheidsconsumptie (IMOC).

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over kwartalen 2017, 2018 en over 2019 en jaren 2018 en 2019 geactualiseerd.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien. De cijfers sluiten aan op publicaties van de Nationale rekeningen.
Seizoengecorrigeerde inkomsten, uitgaven en overheidssaldo zijn aangepast.
De cijfers over de kwartalen van 2017 en het jaar 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste cijfers van het meest recente kwartaal worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Vervolgens kunnen in september het eerste kwartaal, in december het tweede kwartaal en in maart de eerste drie kwartalen worden bijgesteld. De eerste jaarcijfers worden drie maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Vervolgens worden de jaarcijfers twee maal bijgesteld: zes en achttien maanden na afloop van het verslagjaar. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers. De bijgestelde jaar- en kwartaalcijfers worden elk jaar eind juni gepubliceerd. Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Perioden Kerncijfers (in mln euro)Overheidsuitgaven (mln euro) Memorandum items (in mln euro)Overheidsuitgaven seizoengecorrigeerd (mln euro) Kerncijfers (in % bbp)Overheidsuitgaven (in % bbp) Memorandum items (in % bbp)Overheidsuitgaven seizoengecorrigeerd (in % bbp)
2020 1e kwartaal* 86.581 87.030 42,1 42,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens