Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Perioden Middelen Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Middelen Invoer van goederen en diensten Invoer van goederen (mln euro) Middelen Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten Totaal (mln euro) Middelen Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten Invoer van diensten exclusief IGDFI (mln euro) Middelen Invoer van goederen en diensten Invoer van diensten Invoer van IGDFI (mln euro) Bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Uitvoer van goederen (mln euro) Bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Uitvoer van diensten Totaal (mln euro) Bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Uitvoer van diensten Uitvoer van diensten exclusief IGDFI (mln euro) Bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Uitvoer van diensten Uitvoer van IGDFI (mln euro) Saldi Saldo goederen- en dienstentransacties (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2021*
Totale binnenlandse sectoren Geconsolideerd 2021*
Niet-financiële vennootschappen Niet-geconsolideerd 2021*
Niet-financiële vennootschappen Geconsolideerd 2021*
Financiële instellingen Niet-geconsolideerd 2021*
Financiële instellingen Geconsolideerd 2021*
Monetaire financiële instellingen Niet-geconsolideerd 2021*
Monetaire financiële instellingen Geconsolideerd 2021*
Centrale bank Niet-geconsolideerd 2021*
Centrale bank Geconsolideerd 2021*
Ov. deposito-instellingen en GMF's Niet-geconsolideerd 2021*
Ov. deposito-instellingen en GMF's Geconsolideerd 2021*
Overige financiële instellingen Niet-geconsolideerd 2021*
Overige financiële instellingen Geconsolideerd 2021*
Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Niet-geconsolideerd 2021*
Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Geconsolideerd 2021*
Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Niet-geconsolideerd 2021*
Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Geconsolideerd 2021*
Ov. fin. intermediairs en hulpbedrijven Niet-geconsolideerd 2021*
Ov. fin. intermediairs en hulpbedrijven Geconsolideerd 2021*
Fin. instellingen binnen concernverband Niet-geconsolideerd 2021*
Fin. instellingen binnen concernverband Geconsolideerd 2021*
Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Niet-geconsolideerd 2021*
Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Geconsolideerd 2021*
Verzekeringsinstellingen Niet-geconsolideerd 2021*
Verzekeringsinstellingen Geconsolideerd 2021*
Pensioenfondsen Niet-geconsolideerd 2021*
Pensioenfondsen Geconsolideerd 2021*
Overheid Niet-geconsolideerd 2021*
Overheid Geconsolideerd 2021*
Centrale overheid Niet-geconsolideerd 2021*
Centrale overheid Geconsolideerd 2021*
Lokale overheid Niet-geconsolideerd 2021*
Lokale overheid Geconsolideerd 2021*
Socialezekerheidsfondsen Niet-geconsolideerd 2021*
Socialezekerheidsfondsen Geconsolideerd 2021*
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-geconsolideerd 2021*
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Geconsolideerd 2021*
Huishoudens Niet-geconsolideerd 2021*
Huishoudens Geconsolideerd 2021*
IZW's t.b.v. huishoudens Niet-geconsolideerd 2021*
IZW's t.b.v. huishoudens Geconsolideerd 2021*
Buitenland Niet-geconsolideerd 2021* 624.795 485.925 138.870 135.616 3.254 719.589 555.988 163.601 163.380 221 -94.794
Buitenland Geconsolideerd 2021* 624.795 485.925 138.870 135.616 3.254 719.589 555.988 163.601 163.380 221 -94.794
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de niet-financiële (lopende) transacties van de institutionele sectoren van de Nederlandse economie. De transacties worden ingedeeld naar middelen en bestedingen. Daarnaast worden ook de saldi van de sectoren weergegeven.
Niet-financiële transacties worden geraamd voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst. Sectoren worden zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. Gegevens van 2019, 2020 en 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2022:
Cijfers over het vierde kwartaal en het jaarcijfer van 2021 zijn toegevoegd. Data over de eerste drie kwartalen van 2021 zijn herzien. Recent beschikbaar gekomen jaar- en kwartaalcijfers van de overheidsstatistieken voor 2020 zijn niet verwerkt in de Nationale Rekeningen. Hierdoor zijn de publicaties van Nationale Rekeningen en overheidsstatistieken niet consistent. De verschillen worden opgelost bij het volgende publicatiemoment op 24 juni 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Middelen
Middelen bestaan uit transacties die de economische waarde van sectoren verhogen (oftewel de inkomsten door sectoren).
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Totaal
Invoer van diensten exclusief IGDFI
Dit is de invoer van diensten minus de invoer van indirect gemeten diensten van financiële intermediairs.
Invoer van IGDFI
Dit is de invoer van indirect gemeten diensten van niet-ingezeten financiële intermediairs.
Bestedingen
Bestedingen bestaan uit transacties die de economische waarde van sectoren verminderen (oftewel de uitgaven door sectoren).
Uitvoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Totaal
Uitvoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer van diensten vallen eveneens de bestedingen door niet-ingezetenen in Nederland.
Totaal
Uitvoer van diensten exclusief IGDFI
Dit is de uitvoer van diensten minus de uitvoer van indirect gemeten diensten van financiële intermediairs.
Uitvoer van IGDFI
Dit is de uitvoer van indirect gemeten diensten van ingezeten financiële intermediairs.
Saldi
Een saldo wordt verkregen door van de totale waarde van de posten aan de ene zijde van een rekening de totale waarde van de posten aan de andere zijde af te trekken.
Saldo goederen- en dienstentransacties
Saldo goederen- en dienstentransacties met het buitenland.