Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders

Zorguitgaven in drie benaderingen; zorgaanbieders

Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen (mln euro)
Totaal aanbieders zorg en welzijn 2020* 116.159 89.593 71.986
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg 2020* 100.451 85.625 70.443
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg 2020* 31.156 28.413 26.008
GLZMS: Algemene ziekenhuizen 2020* 17.303 16.599 15.178
GLZMS: UMC's 2020* 8.823 6.817 6.651
GLZMS: Overige aanb. med.-spec. zorg 2020* 5.030 4.996 4.179
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg 2020* 7.878 5.935 3.915
GLZ: Huisartsenpraktijken 2020* 4.665 4.441 4.478
GLZ: Tandartsenpraktijken 2020* 2.850 2.846 779
GLZ: Paramedische praktijken 2020* 2.238 2.238 1.022
GLZ: Aanb. verpleging en verzorging 2020* 23.006 19.537 18.351
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg 2020* 12.639 7.104 9.162
GLZ: Totaal overige aanbieders 2020* 16.019 15.112 6.729
GLZO: Aanbieders preventie 2020* 3.541 3.056 121
GLZO: Aanbieders geneesmiddelen 2020* 5.816 5.810 3.893
GLZO: Aanbieders therapeutische middelen 2020* 3.173 3.173 1.399
GLZO: Ondersteunende diensten 2020* 1.749 1.373 319
GLZO: Aanb. ov.geneesk., langdurige zorg 2020* 1.739 1.700 998
WJK: Totaal aanbieders WJK 2020* 11.138 216 163
WJK: Aanbieders kinderopvang 2020* 5.227 0 0
WJK: Aanbieders jeugdzorg 2020* 2.389 70 52
WJK: Aanbieders maatschappelijke opvang 2020* 1.940 146 111
WJK: Aanbieders sociaal werk 2020* 1.582 0 0
Beleids- en beheerorganisaties 2020* 4.569 3.752 1.380
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen, waarbij de uitgaven aan groepen aanbieders volgens drie benaderingen worden gepresenteerd:
1 Zorguitgaven in brede zin, waarbij alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn, worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
2 Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd. Daarbij worden alle activiteiten opgesplitst in een deel dat gezien wordt als gezondheidszorg, en een deel dat daarbuiten valt en bijvoorbeeld sociale zorg omvat.
3 Zorguitgaven betaald uit verplichte verzekeringen. Dit is het deel van de zorguitgaven onder 1) dat betaald wordt via de Zorgverzekeringswet (tot en met 2005 door het Ziekenfonds), en de verzekering voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg (Wlz) (tot en met 2014 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). De verplichting bestaat uit de verplichte deelname.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig; de cijfers over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de cijfers over 2017-2019 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 worden bijgestelde cijfers over 2018-2020 en voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten verleend door instellingen, praktijken en organisaties; ook aanbieders voor wie het niet hun hoofdactiviteit is, tellen mee.
Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.
Uitgaven voor gezondheidszorg, internationale definitie
Alle activiteiten met als hoofddoel verbetering, handhaving en het voorkómen van verslechtering van de gezondheid van personen, en het beperken van de gevolgen van slechte gezondheid door toepassing van gekwalificeerde kennis van gezondheid. Gezondheidszorg omvat de volgende groepen van activiteiten, (waarbij het gebruik van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten zoals ambulancevervoer is inbegrepen):
- Gezondheidsbevordering en preventie;
- Diagnose, behandeling, genezing en revalidatie van ziekte;
- Zorg voor chronisch zieken;
- Zorg voor personen met gezondheidsbeperkingen of handicaps;
- Palliatieve zorg;
- Het verzorgen van volksgezondheidsprogramma's;
- Bestuur en beheer van de gezondheidszorg en van haar financiering;
Uitgaven verplichte verzekeringen
Uitgaven op grond van verplichte verzekeringen
Uitgaven op grond van Zorgverzekeringswet (vanaf 2006), Ziekenfondswet (tot en met 2005), Wet langdurige zorg (vanaf 2015), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot en met 2014).
De uitgaven gefinancierd door het eigen risico en eigen bijdragen in de verplichte verzekeringen worden hier niet meer meegeteld.