Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Zorgaanbieders Zorgfinanciering Perioden Zorguitgaven in brede zin (mln euro)
GLZO: Ondersteunende diensten Totaal alle financieringsregelingen 2020* 1.749
GLZO: Ondersteunende diensten HF11: Overheid 2020* 793
GLZO: Ondersteunende diensten HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 0
GLZO: Ondersteunende diensten HF121b: Ziekenfonds 2020*
GLZO: Ondersteunende diensten HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 319
GLZO: Ondersteunende diensten HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 0
GLZO: Ondersteunende diensten HF3: Eigen betalingen 2020* 54
GLZO: Ondersteunende diensten HF31: Directe eigen betalingen 2020* 29
GLZO: Ondersteunende diensten HF32: Eigen risico en bijdragen 2020* 25
GLZO: Ondersteunende diensten Overige financieringsregelingen 2020* 584
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen. Deze uitgaven worden uitgesplitst naar soorten aanbieders van zorg en naar financieringsregeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig; de cijfers over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de cijfers over 2017-2019 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 worden bijgestelde cijfers over 2018-2020 en voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in brede zin
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.